https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują likwidację azbestu

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem otrzymania przez Gminę Walim dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyłonienia specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca 2022 r. Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), z którym Gmina Walim podpisze stosowną umowę po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW. Dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie 70 % wartości zadania, pozostałą kwotę wnioskodawca zobowiązany będzie sfinansować z własnych środków. Wzory wniosku i informacje o wyrobach zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy Walim w pokoju nr 13 i do pobrania na stronie internetowej walim.pl. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 8494 353.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA