https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, działka nr 218/16 o pow. 34 m2 wraz
z udziałem 1/3 w nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do obsługi komunikacyjnej, działka nr 218/14 o pow. 321 m2. Działki położone są w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Jeleniogórskiej 30A. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 31,17 m2.

Dla działki nr 218/16, obręb nr 3, Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00024821/4, adla działki nr 218/14, obręb nr 3, księgę wieczystą nr JG1K/00031539/2.

Przetarg odbędzie się14 maja 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomości wynosi 73 800,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 500,00 zł do dnia7 maja 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 40/15, obręb nr 7 o pow. 465 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00027203/7.

Przetarg odbędzie się14 maja 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 11% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 115 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 500,00 zł do dnia7 maja 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty