https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odpowiedzialność społeczna nie tylko w biznesie i nie tylko

Współczesny krajobraz biznesowy coraz bardziej ukazuje zmiany w podejściu firm prywatnych do społecznej odpowiedzialności. Naturalnym celem przedsiębiorstw nadal pozostaje osiąganie zysków, ale coraz częściej angażują się one również w inicjatywy społeczne, wspierając organizacje non-profit, stowarzyszenia oraz kluby sportowe. Fenomen ten wynika w dużej mierze z przekonania, że firmy mają moralny obowiązek wzmacniania społeczności, w których działają, oraz wspierania ich rozwoju. Dlaczego? Ponieważ są integralną częścią tych społeczności i korzystają z ich zasobów oraz infrastruktury. Działając w danej przestrzeni, firmy odnoszą korzyści zarobkowe i rozwijają się dzięki wsparciu lokalnych klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Oczywiście korzyści są obopólne dla wszystkich zaangażowanych stron. Mieszkańcy małych wspólnot często żyją w ścisłej współzależności i współpracy, co sprawia, że ich dbałość o losy swojego otoczenia staje się jeszcze istotniejsza. Przez aktywny udział w lokalnych inicjatywach, wspieranie sąsiadów w trudnych sytuacjach oraz dbanie o wspólne dobro, kształtujemy charakter i rozwój naszej społeczności. W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych nabiera to szczególnego znaczenia.

Stymulowanie przedsiębiorczości sprzyja budowaniu systemu, w którym mamy szansę uczestniczyć i odegrać w nim istotną rolę. Zrozumienie, że rozwój przedsiębiorczości – zarówno w kontekście społecznym, jako ludzka aktywność, jak i gospodarczym – stanowi kluczowy element ogólnego postępu i poprawy warunków życia lokalnej społeczności, może wyznaczyć nowy kierunek dla działań wielu gmin. Ta świadomość może także przyczynić się do budowania lepszych relacji między przedstawicielami lokalnego samorządu, a różnymi środowiskami lokalnymi. To właśnie przez aktywne zaangażowanie i współpracę obywateli małych wspólnot możliwe jest budowanie silnych, zrównoważonych społeczności, gotowych do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.

Współpraca między firmami, a społecznościami lokalnymi jest kluczowym elementem współczesnego krajobrazu biznesowego, tworząc warunki dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Łącząc siły i zasoby, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, stowarzyszenia i kluby sportowe mogą osiągnąć cele, których nie byłyby w stanie zrealizować osobno. Wspólna praca na rzecz dobra społecznego, to kluczowy element współczesnej odpowiedzialności biznesu i społecznej innowacji. Relacje między sferą biznesu, a społecznością lokalną nie mogą być oparte jedynie na jednostronnych korzyściach, które polegają na wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwo zasobów lokalnego środowiska do własnej działalności. Ważne jest uwzględnienie wzajemnych korzyści. To zasada, która zdecydowanie sprawdza się w interakcjach wielu firm. Opłacamy podatki, zatrudniamy pracowników i podejmujemy inne działania, co przynosi wymierne wartości dodane obu stronom. Te wzajemne relacje opierają się na współpracy i szacunku, a to tworzy trwałe więzi. Dzięki społecznemu zaangażowaniu przedsiębiorstwa budują swój pozytywny wizerunek, zyskują wiarygodność i zaufanie w kontaktach z otoczeniem, kształtują lepsze stosunki z pracownikami. Są to z pewnością korzyści, nad którymi musi zastanowić się każde przedsiębiorstwo.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty