https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr L/435/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty