https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jest umowa, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jest umowa, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Głuszyca podpisała umowę na budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace polegać będą przede wszystkim na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu oczyszczalni spełniających wszystkie wymogi sanitarne. Będą one przyłączone do kanalizacji sanitarnej w budynkach, a ich zadaniem będzie odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Co więcej, każdy z użytkowników zostanie przeszkolony i otrzyma instrukcję obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków. Wartość podpisanej umowy to 470 tys. zł.

Zadanie: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

(MC)

REKLAMA