https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZUS bliżej klientów

– W 2015 r. wałbrzyski oddział ZUS spełnił wszystkie standardy wyznaczone przez centralę zakładu w zakresie oceny i monitoringu pracy oddziałów. W badaniach satysfakcji klientów z obsługi w placówkach ZUS po raz kolejny uzyskaliśmy przyzwoite wyniki na tle innych oddziałów w kraju; w ostatniej ocenie oddziałów wałbrzyski pion obsługi klientów znalazł się w pierwszej dziesiątce na 43 oddziały – mówi Jerzy Gajos, dyrektor Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.
 
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu: obsługuje mieszkańców dziesięciu powiatów, czyli ponad 1/3 świadczeniobiorców i ubezpieczonych z Dolnego Śląska (od Zgorzelca po Bystrzycę Kłodzką), czyli ponad 324 tys. ubezpieczonych, w tym: 240 tys. świadczeniobiorców i ponad 55 tys. płatników składek; realizuje zadanie w zakresie odzyskiwania likwidowanego funduszu alimentacyjnego dla ¼ kraju. Do oddziału rocznie wpływa blisko 1,5 mln listów (spraw) od ubezpieczonych i świadczeniobiorców; pracownicy oddziału wysyłają 1,3 mln odpowiedzi (listów). Każdego roku do sal obsługi klientów (SOK) w oddziale trafia 564 tys. klientów.
– W 2015 roku  zorganizowaliśmy na naszym terenie dni otwarte dedykowane różnym grupom ubezpieczonych, tj. Dni Otwarte dla Osób Niepełnosprawnych (maj), Dni Ubezpieczonego (październik), Tydzień Przedsiębiorcy (listopad). Staramy się docierać z poradami i informacjami ad. ubezpieczeń społecznych w miejsca, gdzie są nasi klienci, stąd nasza obecność na festynach, sympozjach, w instytucjach kultury, na uczelniach, senioraliach czy spotkaniach branżowych. Edukowaliśmy – w projekcie ,,Lekcje z ZUS” wzięły udział 33 szkoły z Dolnego Śląska, w tym aż 16 z terenu działania oddziału (tj. ok. 600 uczniów). Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 20 drużyn, w tym 11 z terenu działania wałbrzyskiego oddziału – .
 
Ulgi i umorzenia
Do ZUS wpłynęło 155 tys. wniosków, a do oddziału w Wałbrzychu ok. 4 tys., co stanowi 3%. Od początku obowiązywania ustawy, tj. od. 2013 r., umorzono płatnikom należności na łączną kwotę ok. 30 mln zł. W samym tylko 2015 r. wydano w oddziale ok.1700 decyzji. 500 wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
 
Przeliczanie emerytur
Wałbrzyski oddział wydał na podstawie tzw. ustawy marcowej ok. 34 500 decyzji, z których 20 tys. było związanych z przeliczeniem kapitału początkowego (głównie dotyczących opieki nad dzieckiem) przyszłych świadczeniobiorców, a 13,5 tys. wniosków dotyczyło przeliczenia kapitału początkowego i zastosowania nowych tablic średniej długości trwania życia – dotyczy obecnie pobierających świadczenie.
 
Rehabilitacja lecznicza
ZUS realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (nic się w tej kwestii nie zmienia w 2016 r.). Celem rehabilitacji jest  przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Program rehabilitacji skierowany jest do ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. W 2015 roku w Polsce rehabilitację ukończyło ok. 80 tys. osób, a w oddziale w Wałbrzychu 2800 (3,5% w skali kraju).
 
Dofinansowanie
Program dofinansowania projektów inwestycyjno-doradczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy jest adresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu mediów, z informacją o możliwości dofinansowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, udało się dotrzeć do bardzo dużej grupy przedsiębiorców.
 
Zmiany zasad udzielania ulg
Od 1 grudnia 2015 r. istnieje możliwość przesunięcia płatności zobowiązania składkowego również w odniesieniu do tej części składki, która finansowana jest przez samego ubezpieczonego z jego wynagrodzenia (np. pracownika, zleceniobiorcę). Poza tym przy staraniu się o odroczenie i raty płatnik nie musi już spełnić warunku wymagającego od niego zapłaty składek pracowniczych. Odroczenie terminu płatności składki ubezpieczeniowej polega na wydłużeniu przez ZUS czasu na jej uregulowanie, dzięki czemu Zakład nie dochodzi jej wartości w trybie przymusowej egzekucji. Jest to ulga udzielana płatnikowi w stosunku do składek bieżących czy przyszłych, których ustawowy termin płatności nie upłynął, czyli zanim pojawi się u niego zadłużenie. Do 1 grudnia 2015 r. płatnik (np. pracodawca) mógł ubiegać się we wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności wyłącznie za tę bieżącą lub przyszłą składkę ZUS-owską (lub tę jej część), którą on sam finansował.
 
Umowa zlecenia – zmiany
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują  nowe zasady oskładkowania umów zleceń. M.in. zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. jest to kwota 1850 zł), jeżeli będzie spełniał warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. z tytułu wykonywania pracy na podstawie drugiej umowy zlecenia) będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli osoba z umowy zlecenia nr 1 osiąga dochód w wysokości 1000 zł, a z umowy zlecenia nr 2 kolejne 850 zł, z kolei 250 zł z umowy zlecenia nr 3, to oskładkowaniu podlegają umowy: nr 1 i 2).  ZUS będzie zobowiązany, na wniosek płatnika składek, do badania prawidłowości zgłoszenia przez niego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zleceniobiorców i osób z nimi współpracujących spełniających warunki podlegania ubezpieczeniom z innych tytułów.
 
e-ZLA
Od 1 stycznia 2016 roku można wystawiać e-ZLA. Warunkiem jest posiadanie przez płatnika (i lekarza) konta na PUE. W pierwszej dekadzie stycznia 2016 r. wpłynęło do ZUS 1760 e-ZLA, z czego 147 w oddziale wałbrzyskim (stan na 19 stycznia). Do końca 2017 roku można wystawiać e-ZLA oraz na papierowym formularzu. Planuje się, że od 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wyłącznie w wersji elektronicznej.
 
COT
Centrum Obsługi Telefonicznej zostało uruchomione 14 czerwca 2012 r. Codziennie na numer 22 560 16 00 dzwoni 21 tys. klientów ZUS. Od początku utworzenia COT-u pracownicy odebrali 7,2 mln rozmów telefonicznych, 87 tys. razy oddzwaniali do klientów ZUS, odpowiedzieli na 490 tys. maili i obsłużyli 330 tys. chatów. Korzyści dla klientów: możliwość skorzystania z usług przez osoby nieposiadające dostępu do internetu; dostępność części usług przez 24 godziny na dobę – za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego; możliwość sprawdzenia wybranych informacji znajdujących się na indywidualnych kontach w ZUS – np. wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne; składanie – za pośrednictwem konsultanta – zapytań i wniosków drogą telefoniczną (złożenie reklamacji, zamówienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek); zamawianie wizyt w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej zakładu.
(RED)
jerzy gajos zus
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Gajos, dyrektor Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.

REKLAMA

Kliknij tutaj