https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Promocja naszego dziedzictwa

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu rozpoczyna w tym roku dwa nowe projekty, mające na celu promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dziedzictwa rozumianego nie tylko jako zabytki i trwałe wytwory kultury materialnej, ale przede wszystkim jako historia ludzi zamieszkujących region wałbrzyski.
 kazek lukasz
Pierwszym z projektów wspieranych przez powiat jest budowa Szlaku Zapomnianych Nekropolii Ziemi Wałbrzyskiej. Projekt rozpoczęła grupa miłośników historii lokalnej z Łukaszem Kazkiem na czele.
– Odrestaurowali zapomniany cmentarz na terenie gminy Walim. Na terenie powiatu wałbrzyskiego takich nekropolii jest wiele, kolejne czekają na odkrycie i uprzątnięcie. Chodzi o XVIII i XIX-wieczne zniszczone i zapomniane cmentarze początkowo w Walimiu, a następnie w Głuszycy i innych miejscowościach. Następnie zostanie wykonana dokumentacja oczyszczonych cmentarzy oraz mapa powiatu, gdzie zostaną one naniesione. Mapa wraz z dokumentacją stanowić będzie materiał promocyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – wyjaśnia Elżbieta Węgrzym, asystentka starosty wałbrzyskiego.
Kolejnym projektem jest Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej. Przez dwa lata ma trwać nagrywanie świadków historii z terenu powiatu wałbrzyskiego, którzy opowiadać będą o swoich przeżyciach z czasów wojennych i Polski Ludowej. Nagrania trafią do archiwum, które utworzone będzie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Następnie informacja o archiwum zostanie rozesłana do mediów ogólnopolskich, które chcąc stworzyć reportaż o historii ziemi wałbrzyskiej, będą mogły skorzystać z utworzonego archiwum. Media będą mogły z tej bazy korzystać nieodpłatnie, ale powoływać się na archiwum jako źródło  i sygnować teksty logotypami ziemi wałbrzyskiej.
– Całość zebranego materiału, to nie będą tylko nagrania wspomnień, ale i kopie zdjęć dokumentów, zdjęcia pamiątek, odznaczeń, ciekawych książek itp., można to wszystko dalej wykorzystywać, aby promować ziemię wałbrzyską. W ten sposób materiały z logiem „Archiwum historii mówionej ziemi wałbrzyskiej” pojawią się w dokumentach realizowanych przez TV, radio, prasę i różnego rodzaju wydawnictwa. Można zorganizować wiele wystaw i prezentować je na arenie kraju, a nawet w Europie, w muzeach, centrach kulturalnych i w innych instytucjach. Mogą to być również prelekcje, żywe spotkania z historią, warsztaty szkolne. W Polsce są dotąd jedynie trzy ośrodki, które zajmują się archiwizowaniem historii mówionej – w Lublinie teatr NN (skupiają się na historii Żydów polskich i Polakach żyjących po sąsiedzku), warszawski Ośrodek Karta (szersze spektrum zbiorów) oraz Instytut Marii Skłodowskiej – Curie. Brakuje jednak takiego, który mógłby ukazać historyczne świadectwo ziemi wałbrzyskiej na przestrzeni historycznej XX wieku Ziem Odzyskanych. Projekt obejmie takie działania jak: strona internetowa; strony w mediach społecznościowych; zainteresowanie projektem publicystów, dziennikarzy, dyrektorów muzeum, ośrodków kulturalnych, aktorów, pisarzy- nadanie projektowi rozgłosu i rangi ogólnopolskiej; pozyskanie szerokiej gamy partnerów celem współpracy na arenie ogólnopolskiej i europejskiej; szeroki kontakt z ośrodkami polonijnymi na całym świecie. Siedzibą „Archiwum historii mówionej powiatu wałbrzyskiego” będzie Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu albo Pałac Jedlinka. Realizacja projektu będzie związana z kosztami wyjazdów do pobliskich miejscowości oraz z zakupem sprzętu. Główny pomysłodawca projektu jest Łukasz Kazek, który jest współautorem szeregu artykułów i filmów dokumentalnych o tematyce związanej z proponowanym projektem. Patronat Honorowy nad projektem objął  dr Jacek Wilczur (żołnierz AK, pracownik Komisji Badań zbrodni hitlerowskich na ziemiach polskich, autor ponad 33 książek z zakresu tematyki II wojny światowej, uczestnik i oskarżyciel w procesie ukraińskiego zbrodniarza Johna Demianiuka ps. Iwan Groźny. Konsultacje historyczne i pomoc merytoryczna Muzeum Historii Polski w Warszawie. Patronat medialny na kraj Wiedza i Życie Inne Oblicza Historii. W realizacji działań drugiego projektu pomogą studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Socjologii – dodaje Elżbieta Węgrzyn.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty