Tygodnik DB2010

Poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu poszukuje osób, które podjęłyby się opieki nad potrzebującymi dziećmi. Obecnie w powiecie wałbrzyskim funkcjonują 124 rodziny zastępcze. Jest to ciągle zbyt niska liczba w stosunku do ilości dzieci oczekujących na opiekę.

Rolą rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Centrum z pomocy: psychologa, radcy prawnego i pracownika socjalnego.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.

 

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24

Tel. (74) 6666 300 lub (74) 6666305

 e – mail:   sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

logo - PCPR

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej