https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kontynuacja w Gminie Czarny Bór

I sesję Rady Gminy Czarny Bór w kadencji 2024-2029 otworzyła radna – seniorka Krystyna Stawiarska, która poprosiła przewodniczącą gminnej komisji wyborczej i przedstawienie wyników wyborów samorządowych z 7 kwietnia 2024 r. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z prac komisji i wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym gminy, które otrzymali: Marzena Łatka, Katarzyna Ladenberger, Krystyna Stawiarska, Stanisław Stąpor, Mirosław Białek, Wiesława Wilk, Barbara Osiadły, Artur Mazurek, Waldemar Poręba, Tomasz Kosek, Bolesław Kalisz, Monika Romanik, Andrzej Florian, Katarzyna Rolka i Dorota Kaziuk.

– Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – wybrzmiały słowa ślubowania, które radni zgodnie potwierdzili słowem: ślubuję.

– Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – wybrzmiały słowa wypowiedziane podczas aktu zaprzysiężenia przez Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego.

Radni wybrali Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór, którą – podobnie jak w poprzedniej kadencji – została Marzena Łatka. Od tego momentu przewodniczyła ona obradom rady, która na wiceprzewodniczącą rady gminy wybrała Krystynę Stawiarską. Później rajcy powołali także składy komisji stałych rady Gminy: rewizyjnej; skarg, wniosków i petycji; oświaty, kultury, sportu i zdrowia; budżetu, strategii rozwoju i promocji gminy oraz spraw społecznych, rolnictwa i ochrony środowiska.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty