https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamiennej Górze

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze

Na podstawie art. 8e, 8g, 8h oraz 8i ust. 1 pkt 1, 2 i 5, w związku z art. 17 pkt 11 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zgodnie z uchwałą LXXV/474/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze, oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr LXXV/474/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Konsultacje odbędą się w dniach od 25 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r. i obejmą:

 1. zbieranie uwag do projektu planu w terminie: od 25 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.
 2. dyżury projektanta planu w dniach: 6 maja 2024 r. i 10 maja 2024 r., w godz. od 1600 do 1700 oraz w dniach od 6 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r. w godz. od 800 do 1200, w siedzibie Urzędu Miasta, przy Pl. Grunwaldzkim nr 1, w Kamiennej Górze, Biuro Architekta Miasta, pok. 310, II p.
 3. spotkanie otwarte, poprzedzone prezentacją projektu planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 1600 , w Sali Witrażowej Urzędu Miasta przy Pl. Grunwaldzkim nr 1, w Kamiennej Górze;

Projekt planu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1, w Kamiennej Górze, (Biuro Architekta Miasta, pok. 310, IIp.) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra dostępnej przez BIP pod adresem:
http://www.umkg.pl/bip/gp/Mpzp/2023Jele63/21PrAPPjel63K.pdf.
Uwagi należy składać na formularzu: Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego, który jest dostępny w siedzibie urzędu oraz pod adresem:
https://kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2024/04/BAM10_zal1v2024-form_app.pdf.
Uwagi mogą być wniesione: *w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, *w formie elektronicznej na adres: architekt@kamiennagora.pl, *za pomocą platformy ePUAP, podczas spotkania otwartego, *ustnie do protokołu. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości.

              Z upoważnienia Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej „RODO”, w związku z art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty