https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Co chce ukryć starosta Krzysztof Kwiatkowski?

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego nie dowiedzą się przed wyborami jakie wykształcenie mają obecni członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, ani na jakim stanowisku była zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu skazana prawomocnym wyrokiem obecna żona urzędującego starosty wałbrzyskiego, która kandyduje na urząd Wójta Gminy Walim. Starosta Krzysztof Kwiatkowski poinformował redakcję Tygodnika DB 2010, że „termin udzielenia informacji publicznej zostaje przedłużony do 18.05.2024 roku”.

12 października 2021 r. w Wydziale III Karnym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zapadł wyrok skazujący urzędniczkę Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Anetę B. z artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań. Sąd I instancji wymierzył jej karę grzywny w postaci 200 stawek po 20 zł, czyli 4 tys. zł oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości. 29 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy utrzymał ten wyrok w mocy. Należy w tym miejscu podkreślić, że w chwili uprawomocnienia się wyroku, skazana nie była jeszcze w związku małżeńskim ze starostą Krzysztofem Kwiatkowskim, przytoczony wyrok po roku został zatarty, a przepisy umożliwiają jej kandydowanie na urząd Wójta Gminy Walim.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 Ustawy o pracownikach samorządowych: pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: w punkcie 2: nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; i w punkcie 3: cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Po uprawomocnieniu się wyroku skazana osoba pozostała jednak w strukturach wałbrzyskiego starostwa, dlatego wystąpiliśmy do starosty z pytaniami o przebieg jej zatrudnienia w kierowanym przez niego urzędzie. W odpowiedzi podpisanej przez starostę Krzysztofa Kwiatkowskiego czytamy:

Po rozpatrzeniu kolejnych pytań złożonych w dniu 18 marca 2024 roku w zakresie:

1) okresów zatrudnienia i zajmowanych stanowisk przez panią Anetę Błaszkiewicz (mail z dnia 18.03.2024 godz. 13.55),

2) informacji o aktualnym wykształceniu wszystkich członków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (mail z dnia 18.03.2024 godz. 14.34)

powiadamiam, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.902) termin udzielenia informacji publicznej zostaje przedłużony do 18.05.2024 roku.

Uzasadnienie

W podstawowym terminie, w którym organ administracji publicznej zobowiązany jest do udzielania informacji publicznej, trwają równolegle dwie obszerne kontrole w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, które wymagają szczególnego zaangażowania i wykonywania wielu czynności administracyjno – technicznych w tym udzielania szczegółowych, obszernych pisemnych odpowiedzi na liczne i częste pytania z zakresu realizowanych zadań, w zakreślonych przez kontrolujących krótkich terminach. Rozpatrując złożone przez Pana wnioski na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej należy zważyć też to, że przedmiotowe zapytania złożył doświadczony dziennikarz, który zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego oraz działania w dobrej wierze, co winno przejawiać się brakiem wykorzystywania prawa do informacji publicznej w celu zakłócenia funkcjonowania organów administracji, do swoistego pieniactwa np. w mediach społecznościowych w toczącej się kampanii wyborczej, a także wykorzystywania do szykanowania osób piastujących funkcje publiczne lub do nich aspirujących, do pozyskiwania informacji o tych osobach – nie w celu społecznej kontroli, lecz dla prowadzenia osobistych sporów, zaspokojenia prywatnych animozji, partykularnych interesów. Podejmowanie prawnie dozwolonych działań dla osiągnięcia celów innych niż przewidziane przez ustawodawcę, nie służące społecznie uzasadnionym interesom godzi w art. 61 Konstytucji, który mówi, że prawo do informacji jest prawem, które ma służyć obywatelom w celu kontroli organów władzy publicznej. Korzystanie z tego prawa w celach stricte związanych z działalnością służącą realizacji partykularnych interesów – stanowi nadużycia prawa. Starosta, jako kierownik jednostki samorządu terytorialnego, jest zobowiązany realizować zadania i nałożone na niego obowiązki w taki sposób, by nie doszło do utrudnienia funkcjonowania urzędu i zaabsorbowania jego sił i środków, co może pośrednio godzić w inne osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Niemniej organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej uczyni zadość swojemu obowiązkowi w terminie ustawowo przewidzianym w w/w ustawie. Podkreślić należy bowiem, że z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wynikają żadne szczególne uprawnienia dziennikarzy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji publicznych. Jednocześnie wskazuję, że termin określony w niniejszym piśmie jest terminem maksymalnym, w którym nastąpi udzielenie informacji i w przypadku zaistnienia okoliczności, które umożliwią udzielanie informacji wcześniej – nastąpi to bezzwłocznie.

W związku z toczącą się kampanią wyborczą, zapytaliśmy także starostę Kwiatkowskiego z jakich środków finansowane są materiały z jego wizerunkiem, które nie są opisane jako materiały wyborcze KWW Ziemia Wałbrzyska Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wielkopowierzchniowe reklamy pojawiły się we wszystkich miejscowościach powiatu wałbrzyskiego już w drugiej połowie stycznia 2024 r., czyli na kilka tygodni przed ogłoszeniem terminu wyborów samorządowych. Zapytaliśmy, czy zostały one sfinansowane z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego i poprosiliśmy o udostępnienie: całkowitych kosztów tej kampanii, okresów ekspozycji, wykonawcy tej usługi oraz sposobu wyłonienia wykonawcy tej usługi.

W odpowiedzi starosty czytamy:

„Odpowiadając na pytanie nr 1 i 2 zawarte w mailu z dnia 18.03.2024 r. – „(SPAM) Pytania do Starosty Wałbrzyskiego” informuję, że środki finansowe, o których mowa w przedmiotowych pytaniach nie pochodzą z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego”.

W tej sprawie wątpliwości budzi nie tylko to, że treści publikowane na tych materiałach wyborczych niewiele różnią się od oficjalnych materiałów wyborczych komitetu Ziemia Wałbrzyska Krzysztofa Kwiatkowskiego, ale także to, że wydatki na ten cel nie są ujęte w budżecie kampanii wyborczej, który jest ściśle limitowany.

Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty