https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozwój gminy i poprawa warunków życia

Rozmowa z Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem.

Jak podsumuje Pan mijającą kadencję głuszyckiego samorządu?

Roman Głód: – 5 lat ostatnich pracy głuszyckiego samorządu obfitowało w wiele nowych inwestycji, mających na celu rozwój Gminy Głuszyca oraz zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków życia. Wszelkie starania podejmowane przez mnie oraz radnych miejskich, a także zadania wykonywane przez moich współpracowników w urzędzie miejskim i w jednostkach podległych, koncentrowały się m.in. na tym, by budować i zacieśniać lokalną wspólnotę, rozwiązywać problemy mieszkańców i zabiegać o pozyskiwanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych na modernizowanie i rozbudowę infrastruktury gminnej. Dzięki wspólnie podjętym wysiłkom, w latach 2018-2024 Gmina Głuszyca wykonała wiele zadań remontowych i inwestycyjnych, na które przeznaczyliśmy około 47 milionów złotych.

Inwestycją, której powodzenie może zmienić kierunek rozwoju całej gminy, jest wykonanie odwiertu badawczego GT-1 Głuszyca.

– O tym, czy w Głuszycy są wody geotermalne, które można będzie wykorzystać w celach ciepłowniczych oraz rekreacyjnych, dowiemy się za ok. 6 miesięcy. Tyle bowiem potrwa wykonanie odwiertu o głębokości 2500 metrów. Warto dodać, że w kończącej się kadencji Gmina Głuszyca przeznaczyła dla mieszkańców ponad 3,3 mln zł na dofinansowanie wymiany pieców grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy ogrzewania gazowego. Ponadto modernizowaliśmy sieci wodociągową, kanalizacyjną i gazową oraz wybudowaliśmy m.in. ponad 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zanim objął Pan urząd Burmistrza Głuszycy, przez wiele lat pracował Pan jako nauczyciel i dyrektor zespołu szkół technicznych. Zatem edukacja powinna być jednym z priorytetów.

– Była i jest! Ważnym zadaniem, które ma zapewnić nowoczesną przestrzeń najmłodszym mieszkańcom – dzieciom w wieku przedszkolnym – jest adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Głuszycy na potrzeby przedszkola samorządowego. Prace remontowo-modernizacyjne są zaawansowane i potrwają do końca 2024 r. Wykonywane były także bieżące remonty w obu szkołach podstawowych, mowa tu o remontach dachów czy modernizacji i doposażeniu szkolnej kuchni. Zrewitalizowany został zabytkowy budynek dawnej szkoły i przystosowany na potrzeby urzędu miejskiego. Gmina przeprowadziła także modernizację obiektów sportowych: kompleksu boisk Orlik, boisk w Grzmiącej, w Łomnicy i w Sierpnicy oraz boiska miejskiego w Głuszycy, na którym obecnie trwa trzeci etap prac. Udało się również wybudować dwa nowe obiekty w centrum miasta: skatepark oraz tor rolkowy, a także boisko do koszykówki w Grzmiącej. Zakończyła się kompleksowa przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Głuszycy Górnej wraz z remontem dachu. Zrealizowany został generalny remont w Świetlicy Wiejskiej w Sierpnicy, natomiast przy świetlicy w Kolcach wybudowana została studnia wysokogłębinowa i przyłącze wodociągowe.

A jak kierowany przez Pana głuszycki samorząd walczył z wykluczeniem komunikacyjnym, które najczęściej dotyka osoby starsze, mniej zamożne, czy z niepełnosprawnościami?

– W ramach budowy centrum przesiadkowego zaplanowaliśmy zakup dwóch autobusów, które zapewniają darmową komunikację publiczną na terenie gminy. Dodatkowo, dzięki zakupowi pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, samorząd świadczy usługi przewozu „door to door” (czyli od drzwi do drzwi) dla osób starszych, niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w zakresie mobilności.

Ile Gmina Głuszyca wydała w ostatniej kadencji na drogi?

– Na remonty dróg gminnych, chodników i oświetlenia wydatkowano ponad 4,7 mln zł. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadziliśmy kompleksowe remonty ulic: Górnej, Przemysłowej, Niecałej, Częstochowskiej i Dolnej. Zrealizowaliśmy budowę ważnego dla mieszkańców łącznika ul. Piastowskiej z ul. Kolejową i z Grzmiącą. Na remonty mienia komunalnego, inwestycje i utrzymanie z budżetu gminy wydatkowaliśmy ponad 16,2 mln zł. A dzięki budowie Strefy Aktywności Gospodarczej w bliskiej okolicy stacji PKP Głuszyca powstało 11 działek inwestycyjnych w pełni przystosowanych do prowadzenia małej i średniej przedsiębiorczości.

Głuszyca, jako kraina tajemnic i przygody, jest gminą z potencjałem do rozwoju turystyki.

– Podejmujemy wiele działań, by znane w Polsce i w Europie Podziemne Miasto Osówka przyciągało jak najwięcej turystów. Ze zmodernizowanymi i rozbudowanymi ekspozycjami, zrealizowanymi dzięki polsko-czeskiemu projektowi „Tajemnice militarnych podziemi” o wartości ponad 1,3 mln zł jest silną marką na mapie atrakcji turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej i Dolnego Śląska. Wielu amatorów podziwiania górskich panoram odwiedza także nowo wybudowany taras widokowy na Gomólniku Małym, a rowerzystów przyciągają atrakcyjne trasy. Wspieramy także organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, które przyciągają do Gminy Głuszyca setki osób uprawiających różne aktywności: wyścigi i rajdy rowerowe, rajdy piesze oraz biegi górskie.

Mieszkańcy lubią konkrety, zatem w jakim stopniu zostały zrealizowane plany na kończącą się kadencję?

– Choć wyzwań i potrzeb ciągle jest wiele, mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu tych ponad pięciu lat niemal wszystkie zaplanowane działania na rzecz rozwoju Gminy Głuszyca zostały przez nas wykonane.

(SJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty