https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

WÓJT  GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1. Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/6 o powierzchni  0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                            110 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           11 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.  Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/7 o powierzchni  0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                             90 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                             9 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.  Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/9 o powierzchni  0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                             90 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                             9 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 24.05.2023 r. oraz 18.08.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 12  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 03.11.2023 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 29  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,                     ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie , na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 28.09.2023 r. do  08.11.2023 r.                        

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty