https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra, na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), zgodnie z uchwałą Nr LXIII/413/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

 w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

w dniach od 14 lipca 2023 r. do 7 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy                                   Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze, w godz. od 800 do 1500 (Biuro Architekta Miasta, pok. 310) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, w zakładce: Gospodarka Przestrzenna / Opracowania planistyczne w toku / Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 1300 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zapoznać się z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem planu uzgodnieniami. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione: *w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, *w formie elektronicznej na adres:  architekt@kamiennagora.pl, *za pomocą platformy ePUAP, podczas dyskusji publicznej, *ustnie do protokołu. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty