https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czekają na oświadczenia

Gmina Marciszów przypomina, że zgodnie z zawartą umową darowizny przekazanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, pomiędzy Gminą Marciszów a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem, każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu komputerowego. Oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny albo pełnoletni uczeń, z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic. Oświadczenia należy przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 do 30 czerwca 2023 r.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty