https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 290 o powierzchni 2666 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej.

Przetarg odbędzie się 25 lipca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 440 000,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 44 000,00 do dnia 18 lipca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości).

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty