https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Działka na sprzedaż

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA ogłasza  I przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 1000 w siedzibie UrzęduMiasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przetargiem objęta jest działka nr 132 o pow. 0,0640 ha niezabudowana położona w obrębie Stara Białka gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem M-1 MN/MR/U oraz w liniach rozgraniczających drogi KSD L ½- przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowę zagrodową, usługi ponadpodstawowe ogólnomiejskie, tereny dróg i ulic. Działka nieuzbrojona usytuowana w sąsiedztwie terenu uzbrojonego w sieć energetyczną i wodociągową.

I PRZETARG

Dla nieruchomościtej urządzona jestKW NrJG1K/00007003/9 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58.740,00 złotych. Wadium w wysokości5% tj. 2.937,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2023 roku, na konto Gminy LubawkaNr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A. w tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – przetarg na sprzedaż działki nr 132 obręb Stara Białka”.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Wadium należy wpłacać na określony przedmiot sprzedaży w gotówce.

Za datę wniesienia wadium uznajemy  datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

 Z up. BURMISTRZA

                                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

/-/ Sławomir Antoniewski

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty