https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spojrzenie przedsiębiorcy: pamiętaj o terminach!

Pierwsze trzy miesiące roku to dość intensywny okres dla przedsiębiorców. To właśnie w tym czasie przypada kilka ważnych terminów sprawozdawczych, o których powinni pamiętać właściciele firm.

Do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi: prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej (ewidencja dotycząca odpadów, opłaty środowiskowe, opłaty produktowe itp.). Niestety, nie każdy wie, że obowiązek taki mają co roku niemal wszyscy przedsiębiorcy. Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien składać prawie każdy przedsiębiorca. Wystarczy, że jego firma ewidencjonuje koszty związane z eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego z napędem spalinowym. Opłaty wynikające z tego tytułu oblicza się na podstawie ilości spalonego paliwa oraz klasy emisji spalin silników zastosowanych w pojazdach eksploatowanych w przedsiębiorstwie. Zeznanie składa się w odpowiednim urzędzie marszałkowskim w terminie do 31 marca. Niestety, jakby tego było mało, istnieje jeszcze Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i tam również należy składać sprawozdania. Roczny raport powinien wypełnić i złożyć każdy podmiot korzystający ze środowiska (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; DzU z 2013 r. poz. 1232). Oznacza to, że obowiązek ten dotyczy zarówno dużej firmy, np. posiadającej kilkadziesiąt oddziałów na terenie kraju, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których jedynym emitorem zanieczyszczeń jest samochód wykorzystywany do podróży służbowych. Nie sposób tutaj odnieść wrażenia, że obecnie funkcjonują dwa odrębne systemy raportowania w jednym zakresie, tyle tylko, że ten drugi podmiot wyznaczył termin sporządzenia i wysłania raportu na dzień 28 lutego. Minął także termin składania sprawozdania w systemie BDO. Do 15 marca należało przesłać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Kolejnym obowiązkiem zostali obarczeni przedsiębiorcy działający w branży transportowej.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada na przewoźników drogowych – po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – coroczny obowiązek przedkładania organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie do 31 marca roku następnego – oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt. 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia), wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. To nie wszystko! Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego) wydane przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do 1 stycznia. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia (do organu wydającego to zezwolenie) oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do 15 stycznia. Z kolei ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek dostarczenia zaświadczenia o przychodach zatrudnionego emeryty lub rencisty. Zgodnie z art. 104 ust. 2 w zaświadczeniu wskazuje się przychody podlegające oskładkowaniu m.in. z tytułu: stosunku pracy; umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu) albo współpracy przy zleceniu; umowy o dzieło, ale tylko z tych zawartych z własnym pracownikiem; prowadzenia pozarolniczej działalności; współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak widać, przedsiębiorcy mają wiele na głowie i łatwo zapomnieć, że bycie właścicielem firmy, to – oprócz wielu korzyści – ogromna odpowiedzialność. Niestety, niedopełnienie wszystkich wymogów prawnych może wiązać się z wieloma konsekwencjami. Zapewne część tych obowiązkowych informacji, które należy przekazywać do różnych urzędów, mogłoby być przesyłane pomiędzy odpowiednimi jednostkami bez udziału przedsiębiorców. Bez dziesiątek oświadczeń, zaświadczeń, informacji i sprawozdań. Tylko na podstawie wymiany np. elektronicznej bazy danych. Z całą pewnością odpowiednie instrumenty zarządzania informacją mogłyby stanowić ważny element w rozwiązaniu powyższej kwestii. Pozostaje nam tylko czekać i ufać, że biurokracji będzie coraz mniej…

Beata Żołnoieruk

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty