https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje działkę

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza I przetarg ograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 126 położonej w obrębie 1 Lubawka o powierzchni 0,3933 ha  w tym: ŁIV – 0,3933 ha,  wraz z częścią kwatery odpadów (II etap wysypisko śmieci) wzniesionych ze środków własnych PGK „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce położona w obrębie I Lubawka gmina Lubawka – powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.

 Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem TO8-1 NU :

– przeznaczenie podstawowe: składowisko odpadów komunalnych,

– uzupełniające obiekty i urządzenia obsługi gospodarki odpadami tj. sortownie, magazyny oraz parking i zieleń izolacyjna; z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych.  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00024144/4.

Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 457.100,00 złotych plus należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia  2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 25 stycznia 2023 roku wadium w wysokości 10% wartości tj. 45.710,00 zł, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu ograniczonym na zakup nieruchomości jest złożenie w terminie do dnia 24 stycznia 2023 roku, pisemnego zgłoszenia.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1 pokój nr 7 tel. 516 318 126, 516 318 335 . szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty