https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Dziećmorowicach

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część II).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), a także w związku z z uchwałami Rady Gminy Walim nr XXX/269/2021 z dnia 28 września 2021r. oraz nr XXXII/298/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawieprzystąpieniado sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim – (cz. II), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Walim z dnia 27 kwietnia 2021r., zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim (część II),

w dniach od 18 marca 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400 .oraz  na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1430.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 8, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 kwietnia 2022r.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA