https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w Dziećmorowicach

Ogłoszenie Wójta Gminy Walimo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w obrębie Dziećmorowice w Gminie Walim.  

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.),oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, 2389)  w związku z Uchwałą Nr XXVIII/247/21 Rady Gminy Walim z dnia 25 maja 2021r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim (pok. Nr 8), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.walim.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Walim o godzinie 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: urzad@walim.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej (epuap: /ugwalim/skrytka). Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

WÓJT GMINY WALIM

   ADAM HAUSMAN

REKLAMA

REKLAMA