https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje działki

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  134/2 o powierzchni  0,1617 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem S-PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077921/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       80.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                    8 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt  przeznaczony  pod zabudowę  wiejską wielofunkcyjną.

2.         Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  11/2                                               o powierzchni  0,50 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁIV, ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078915/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.  

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       15.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                    1 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi  grunt przeznaczony pod rolniczą przestrzeń produkcyjną wyłączoną z zabudowy.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

  • spełnia warunki określone w art. 6 ustawy  z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej  przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy tj.:
  • oświadczenie nabywcy nieruchomości rolnej o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych objętych nieruchomościami rolnymi, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą – załącznik do ogłoszenia o przetargu,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
  • dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych (dyplom ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, wyższej, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS lub inne dowody wymienione w ustawie),

lub osoba, która:

  • nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

3. Nieruchomość  niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach  działek nr  360/7 oraz 360/9                                                    o powierzchni  0,1379 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00096463/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.  

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                   120 000,00 zł.   

 Wadium:                                                                                                                12 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi  grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną..

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 21.01.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu

( 074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie, Strudze i Chwaliszowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 23.12.2021 r. do  26.01.2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty