https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Boguszów – Gorce rozpoczęła nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ oraz nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W ramach trzeciej edycji programu, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach wystąpił o wsparcie finansowe w wysokości 1 920 000 zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy. Program ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta.

Rozpoczął się także nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

– osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagania formalne:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert oraz wszystkie informacje dostępne na stronie https://boguszow-gorce.pl/.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA