https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

1.  Działka nr 858/6  o pow. 2653 m2 położona w  obrębie  III Lubawka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona  pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A5-2 U/MN/UR,WZ. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 105.480,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.   5.274,00 zł II przetarg.

2. Działka nr 165 o pow. 1909m2, położona w obrębie Okrzeszyn zabudowana budynkiem nr 85 o pow. użytkowej 76,08m2. Budynek mieszkalny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Uchwała nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2011 roku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem I-4 MN/MR/MNL mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo, budownictwo letniskowe (bez mieszkaniowego). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  70.354,32 zł. Wadium w wys. 5 % tj.3.518,00 zł – I przetarg.

3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią udziałową działki nr 621 o pow. 188m2 w udziale 15,48% – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno- usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 57.546,00 zł. wadium w wysokości 5% tj. 2878,00 zł – II przetarg.

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 19 października 2021r na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października 2021r od godz.10.00 do 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Z regulaminem przetargu oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335.

     BURMISTRZ

MIASTA LUBAWKA

    Ewa Kocemba

REKLAMA