https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zrealizuj swój pomysł

Zrealizuj swój pomysł

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Boguszów-Gorce w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2021. Pierwszy etap  trwa do 06 kwietnia 2021 r. i obejmuje zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów są pełnoletni mieszkańcy Boguszowa-Gorc. Autorem projektu – pomysłodawcą może być osoba lub grupa osób. W sytuacji gdy pomysłodawcą jest grupa osób należy wskazać osobę właściwą do kontaktu w sprawie projektu.

Jakie środki przeznaczono na Budżet Obywatelski?

W roku 2021 na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona została kwota 160 000 zł zgodnie z poniższym podziałem:

1. 60 000 zł na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Boguszów (razem z Krakowskim Osiedlem),

2. 42 400 zł na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Gorce,

3. 33 600 zł na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie,

4. 24 000 zł na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Stary Lesieniec.

Zgłaszane propozycje projektów mogą dotyczyć jednej z wyżej wymienionych dzielnic Boguszowa-Gorc.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego?

– projekty, których koszt nie przekracza kwoty wskazanej dla danej dzielnicy;

– możliwe do realizacji w terminie do dnia 31.12.2021 r.;

– dotyczące zadań własnych Gminy Boguszów-Gorce (zadania własne gminy zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);

– zgodne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Boguszów-Gorce oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi;

– projekty infrastrukturalne muszą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę – o ile projekt ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

– spełniające wymóg niegenerowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości realizacji projektu.

Jak zgłaszać projekty?

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Formularz wraz załącznikami zamieszczony jest w wersji edytowalnej na bip.boguszow-gorce.pl > Budżet Obywatelski > Rok 2021. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego wymaga poparcia co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Boguszowa-Gorc. Do formularza zgłoszeniowego obowiązkowo muszą zostać dołączone następujące załączniki:

1. lista mieszkańców Boguszowa-Gorc, popierających propozycję projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok,

2. oświadczenie pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021,

3. klauzula informacyjna – RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pomysłodawcy projektu.

W celu rzetelnej oceny zgłaszanego projektu zaleca się załączenie do formularza zgłoszeniowego dodatkowych dokumentów:

– zdjęcia, mapki lokalizujące, itp., które ułatwią ustalenie planowanego miejsca realizacji projektu,

– dokumenty dotyczące źródła danych przyjętych do kalkulacji kosztorysu projektu np. wyceny, wydruki ze stron internetowych itp.

Gdzie i kiedy należy składać propozycje projektu?

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w wersji pisemnej osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce lub korespondencyjnie (z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Boguszowa-Gorc na rok 2021”) na adres Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce  w terminie od dnia 22.03.2021 r. do dnia 06.04.2021 r.

W przypadku wysyłki korespondencyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Każdy Pomysłodawca przed zgłoszeniem propozycji projektu powinien zapoznać się z Regulaminem  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

W terminie od 23 kwietnia do 12 maja br. zostanie opublikowana ostateczna lista zweryfikowanych projektów, które będą poddane pod głosowanie, informacje o miejscach wyznaczonych do głosowania oraz pełne opisy projektów. Głosowanie na zakwalifikowane projekty odbędzie się w dniach 20 maja – 7 czerwca 2021 r., natomiast ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego nastąpi do 11 czerwca br.

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w:

– Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 842 11 07, e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu,

– Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach tel. 74 8449-311 wew.43, e-mail: pelnomocnik.rozwoj@boguszow-gorce.pl.

(JCF)

REKLAMA

Click Here