https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnowią budynek

Odnowią budynek

Gmina Głuszyca podpisała umowę na rewitalizację budynku przy ul. Sienkiewicza 25. Znalazł się on na liście projektów z dofinansowaniem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i może liczyć na zwrot aż 85% poniesionych kosztów remontu.

Prace rewitalizacyjne będą polegały na dociepleniu budynku, izolacji ścian piwnicznych przed wodą i wilgocią. Odrestaurowana zostanie też elewacja zewnętrzna. Wartość podpisanej umowy to 270 455,67 zł.

Projekt jest dofinasowany w ramach zadania pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy” nr RPDS. 06.03.04-02-0206/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

(MC)

REKLAMA

Click Here