https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obowiązkowa tabliczka

Obowiązkowa tabliczka

– Tabliczka z numerem porządkowym budynku jest obowiązkowa! – przypomina Adam Hausman, wójt Gminy Walim. – Głównym powodem, dla którego warto o tym obowiązku pamiętać, jest nasze bezpieczeństwo.

Brak oznakowania domu numerem porządkowym jest przede wszystkim sporym utrudnieniem dla służb ratunkowych. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego, czas dojazdu pogotowia, policji czy straży pożarnej znacznie się wydłuża. Pamiętajmy, że w ratowaniu życia liczy się każda minuta! Nie pozwólmy, aby służby ratownicze traciły cenny czas na poszukiwanie właściwych adresów – podkreśla wójt Gminy Walim.

Warto też przypomnieć, że obowiązek umieszczania tablic reguluje prawo. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z  2020r. poz. 2052 ze zm.) w art. z art. 47b stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – również nazwę miejscowości. Ponadto, jeśli budynek nie znajduje się bezpośrednio przy drodze, a jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, wówczas tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu od strony ulicy lub wjazdu. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być oświetlona.

Kary za brak oznaczeń na budynku przewiduje Kodeks wykroczeń. Jeżeli nie dopełnimy obowiązku oznaczenia budynku numerem porządkowym lub jeśli tabliczka z numerem będzie nieczytelna, grozić może za to kara grzywny do 250 zł. Wykroczeniem jest również brak oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

– Zatem pamiętajmy: każda nieruchomość powinna być opatrzona tabliczką informacyjną z numerem budynku. Umieśćmy ją na frontowej ścianie posesji, w miejscu widocznym od strony ulicy lub wjazdu na posesję. Na tabliczce powinien znaleźć się numer nieruchomości i nazwa ulicy lub w przypadku miejscowości bez nazw ulic, nazwa miejscowości. Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy. Jeśli budynek jest w głębi działki i trudno ją dostrzec od strony wejścia na posesję, powinniśmy umieścić tablicę numeracyjną również na ogrodzeniu. Prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości o uzupełnienie lub odnowienie istniejących tabliczek adresowych – podkreśla Adam Hausman.

(AM)

REKLAMA

Click Here