https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podwyżka opłat za odpady

Podwyżka opłat za odpady

Od 1 kwietnia 2021 r. mieszkańcy Jedliny-Zdroju zapłacą więcej za odbiór odpadów.

Rada Gminy Jedlina-Zdrój uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na jej mocy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 01.04.2021 r., będzie wynosiła:

– w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – 31 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 29 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel zadeklaruje w deklaracji kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: – dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie – w wysokości: 1,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, – dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – w wysokości: 0,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

– Zgodnie z art. 6m ust. 2a ww. ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ważne: Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjątek stanowi zmiana w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój: 24 1020 5226 0000 6002 0667 7126 lub gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Jedlina–Zdrój – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Click Here