https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spółdzielnia mieszkaniowa zatrudni wiceprezesa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1 ogłasza konkurs na stanowisko: zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.

Wymagania:

1. Ukończone studia wyższe techniczne: budowlane, instalacyjne, elektryczne.

2. Posiadanie uprawnień budowlanych.

3. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

7.Znajomość przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8.Znajomość zagadnień dot. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

9. Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu
i niepozostawanie z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

10. Pełna dyspozycyjność.

11.Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinna zawierać:

1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i opisem posiadanego doświadczenia zawodowego oraz informację o sposobie skutecznego kontaktowania się Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu z kandydatem.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Kopie świadectw pracy potwierdzających minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień.

5. Aktualne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

6. Aktualne oświadczenie o niekaralności .

7.Aktualne oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.

8. Pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu i o niepozostawaniu z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

9. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji.

10. Klauzulę o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

Powyższe wymagania zgodne są z regulaminem konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, dostępnym na stronie internetowej www.smpodzamcze.com.pl

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 marca 2021 r. do godziny 14.00.

REKLAMA

Click Here