https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zatwierdzili budżet

Zatwierdzili budżet

– Dzięki pozytywnym opiniom Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Rada Miejska Mieroszowa uchwaliła Budżet Gminy Mieroszów na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

W zaplanowanym na przyszły rok budżecie uwzględniono dochody w wysokości 35 698 880 zł, w tym dochody bieżące – 32 818 472 zł oraz majątkowe – 2 880 408 zł. Z kolei wydatki gminy zostały zaplanowane na poziomie 38 857 950,21 zł, w tym wydatki bieżące – 31 693 488,21 zł (ich udział w wydatkach ogółem wynosi 83,93%). W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:

-środki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w wysokości: 9 314 538 zł (29 % wydatków bieżących),

– środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie to kwota: 9 380 56,002 zł (30% wydatków bieżących),

–  na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono w budżecie 3 431 7320 zł (11% wydatków bieżących),

– na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 2 733 900 zł (9% wydatków bieżących).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 7 164 462 zł (18,44 % ogółu wydatków). Na realizację wydatków związanych z poprawą infrastruktury drogowej i mostowej w gminie przeznaczono 4 259 059 zł, a na pozostałe zadania – 2 905 403 zł.

– Gmina wystąpiła o kilkumilionowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę infrastruktury drogowej i mostowej, jak również budowę nowej Strażnicy dla  OSP w Mieroszowie. Środki te wprowadzane będą sukcesywnie w momencie ich uzyskania – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Click Here