https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zrealizują projekt „Łączy nas Bóbr” do końca

Zrealizują projekt „Łączy nas Bóbr” do końca

Radni Rady Miejskiej w Lubawce 8 października 2020 roku spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubawce, aby zadecydować
o wprowadzeniu ważnych zmian w budżecie gminy, niezbędnych do finalizacji flagowego projektu Gminy Lubawka pn. „Łączy nas Bóbr”, który po akceptacji Rady Miejskiej w Lubawce trwa nieprzerwanie od 2017 roku.

Faktem jest, iż uchwała w dniu 08.10.2020 r, o zmianach w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 została ostatecznie przyjęta przez Radnych większością głosów. Jednakże nie wszyscy Radni wyrazili zgodę na dokończenie inwestycji, realizowanej nad zalewem Bukówka. Radni, którzy zadecydowali przeciw wprowadzeniu zmian do budżetu gminy, polegających na przesunięciu środków, nie zaś
za wprowadzeniem dodatkowych środków, swoją decyzją narazili
na niebezpieczeństwo niezrealizowania inwestycji wartej 6 327 700,36 zł i utraty dofinansowania z w wysokości 5 124 869,63 złotych przez Gminę Lubawka i miasto partnerskie Žacléř. Brak refundacji dofinansowania spowodowałoby konieczność pokrycia dotychczasowo poniesionych kosztów, związanych z realizacją projektu, tylko z budżetu Gminy Lubawka, sięgających blisko 5 mln złotych i niezakończenie całego zakładanego I etapu zagospodarowania zbiornika Bukówka.

W przestrzeni publicznej istnieje nieprawdziwa informacja, że Gmina Lubawka, aby zrealizować projekt do końca, musiała wyasygnować
ze swojego budżetu dodatkowe fundusze. Informacja ta wymaga sprostowania.

Gmina Lubawka realizując projekt, w partnerstwie z miastem Žacléř, nie dokłada dodatkowych środków z własnego budżetu
na dokończenie inwestycji. Suma zakładanych środków z budżetu Gminy Lubawka, przeznaczona na realizację tak dużego przedsięwzięcia, nie zmieniła się od 7 grudnia 2017 r, czyli dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Łączy nas Bóbr”.

Najważniejsze, inwestycja ta dla bezpiecznego finansowania, również pozostałych zadań, istotnych dla komfortu mieszkańców Gminy Lubawka (np. remonty dróg, wymiana i uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego), została podzielona na czteroletni okres realizacji od 2017 do 2020.

Nad zbiornikiem Bukówka cały czas trwają prace budowlane, realizujące zakres zagospodarowania terenu, na które dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej (tzw. I etap zagospodarowania).

Obszar wokół zbiornika od strony miejscowości Paprotki po zaporę boczną w Miszkowicach i dalej w kierunku drogi 369 pozostaje cały czas terenem budowy. Z uwagi na rozległość obszaru objętego pracami budowlanymi oraz na duże i nie do końca uzasadnione koszty, teren nie jest ogrodzony. Powoduje to złudne mniemanie,
iż ścieżka, obiekty sanitarne po wykonaniu mogłyby zostać oddane
do użytkowania. Niestety, do zakończenia budowy, obszar, na którym realizowana jest inwestycja, w dalszym ciągu jest i pozostaje placem budowy.

Mamy szczerą nadzieję, że finalizacja projektu „Łączy nas Bóbr” rozwinie nasz region, wpłynie pozytywnie na wartości krajoznawczo-turystyczne, odkryje nasze urokliwe miejsca i zamiast dzielić, połączy w myśl przewodniego hasła projektu: Łączy nas to, co najpiękniejsze!

(OZ)

REKLAMA

Click Here