https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia

23.05.2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, pod patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, odbyła się IV konferencja szkoleniowa „Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia. Teoria i praktyka”, zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej szczególnie troszczy się o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grupie tej są – między innymi – dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Od września 2017 roku wprowadzono szereg zmian prawnych, przygotowano rozwiązania systemowe, korzystając z doświadczeń innych państw po to, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, że przyczynami niepełnosprawności są, między innymi, tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. A zatem społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty to jeden z kierunków w polityce oświatowej państwa. Program konferencji uwzględniał istotne kwestie związane z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy oświaty.
Naukowe refleksje nad pedagogiką inkluzji, czyli procesem włączania do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, przedstawiła dr Małgorzata Rydzyńska – pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Gościem specjalnym konferencji była Ewa Materka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu, która okiem praktyka omówiła obowiązki szkoły w stosunku do uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców. Monika Buj, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu zaprezentowała – na podstawie własnych, długoletnich doświadczeń – zadania nauczyciela wspomagającego, który współorganizuje edukację uczniów niepełnosprawnych. Pracownicy poradni: Agnieszka Dąbkowska – logopeda, Kamila Juś- rehabilitantka podzieliły się doświadczeniami z pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie placówki. Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obowiązujące od września 2017 roku oraz sposoby ich realizacji w praktyce szkolnej przedstawione zostały przez Ewę Perlik – pedagoga poradni. Regina Marciniak – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – omówiła założenia rządowego programu „Za życiem”, którego poradnia jest wiodącym ośrodkiem tego programu. Naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów niepełnosprawnych, a w szczególności uczniów z autyzmem wychodzi Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Szczawnie – Zdroju, który od września 2018 roku uruchamia dwa kierunki kształcenia: technik informatyk oraz technik ochrony środowiska. Dyrektor szkoły Jolanta Ozimek zaprosiła do składania podań wszystkich uczniów gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Poruszana podczas konferencji problematyka spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników.
(GŁ)
konferencja pppp

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty