https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Praca – główny specjalista d.s. organizacyjno-prawnych i zamówień publicznych

PREZES SPÓŁKI
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydata do pracy
na stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu,
Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych,
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska: Główny specjalista ds. organizacyjno-prawnych
i zamówień publicznych,
1) współpraca z Kancelariami Prawnymi,
2) nadzór prawny nad dokumentami firmy i zapewnienie sprawnego bieżącego obiegu dokumentów,
3) weryfikowanie zawieranych umów oraz dokumentów prawnych pod kątem formalnym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
4) sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz przygotowanie wzoru umowy,
5) sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego,
6) udział w pracach Komisji Przetargowej wraz ze sporządzaniem protokołu z jej posiedzeń oraz protokołu postępowania,
7) przygotowywanie dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
8) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
9) współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur,
10) przekazywanie danych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego celem spełnienia wymogów sprawozdawczych,
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe preferowane : prawnicze,
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku- min 1 rok,
3) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do niej: kodeks postępowania administracyjnego i kodeks cywilny,
4) znajomość obsługi komputera,
5) umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność,
6) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpień 2017r do godziny 1200.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4.
mzuk specjalista

REKLAMA

Kliknij tutaj