https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Praca – kierownik zakładu lasów i parków

PREZES SPÓŁKI
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydata do pracy
na stanowisko
KIEROWNIKA W ZAKŁADZIE LASÓW I PARKÓW
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych
Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska Kierownik Zakładu Lasów i Parków:
1) zapewnienie sprawnego administrowania Spółką,
2) kontakt z firmami zewnętrznymi, realizacja zamówień spółki,
3) tworzenie wizerunku Spółki,
4) planowanie pracy podległym Pracownikom,
5) opracowywanie projektów dla obiektów terenów zieleni;
6) urządzanie i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
7) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe preferowane : ochrona środowiska- architektura krajobrazu, leśnictwo, ogrodnictwo,
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku- min 3 lata,
3) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach,
4) znajomość obsługi komputera,
5) umiejętność zarządzania zespołem oraz dobrej organizacji pracy, kreatywność,
6) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpień 2017r do godziny 1200.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4.mzuk kierownik

REKLAMA

Kliknij tutaj