https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ograniczą niską emisję

 
Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 
W ramach realizacji projektu zaplanowano:
* Budowę trzech centrów przesiadkowych tj.: przy Placu Zwycięstwa powstaje  węzeł przesiadkowy z miejscami parkingowymi (parkuj i jedź) oraz stojaki na rowery („bike & ride”). Zostanie wymieniona wiata, zainstalowany elektroniczny rozkład jazdy oraz powstanie nowy podjazd dla autobusów, w Kamieńsku (przy ul. Pokrzywianki) oraz w Jedlince (w pobliżu ul. Kłodzkiej 2) wymienione zostaną wiaty, przebudowane będą podjazdy oraz zainstalowane stojaki na rowery („bike & ride”).
Budowę trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju.
Modernizację oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.
Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jedlinie-Zdroju w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Celami projektu są również lepsza integracja gałęzi transportu, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności do istniejących w mieście obszarów aktywności gospodarczej i obszarów usług publicznych, poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych w mieście.
Poprzez realizację projektu planuje się osiągnięcie poniższych efektów: liczba km wybudowanych dróg rowerowych  – 1100 m; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 39,97 ton CO2; liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.; liczba wybudowanych obiektów bike & ride – 3 szt.; liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt..
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta na kwotę 2 264 547,65 zł (wydatki kwalifikowalne), przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, pozostała wartość to środki własne Gminy Jedlina-Zdrój.
(UMJZ)
hala namiot jedlina

REKLAMA

Kliknij tutaj