https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uroczysta sesja z absolutorium

W Bibliotece + Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Czarny Bór z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Sesję otworzyła przewodnicząca rady gminy Sylwestra Wawrzyniak, która odczytała apel przedstawicieli środowisk samorządowych wyrażający sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Kolejnym punktem uroczystej sesji było podjęcie szeregu uchwał. Do najważniejszych należało rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za rok 2016 oraz udzielenie wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór radni jednogłośnie zatwierdzili budżetu miny za 2016 r. oraz udzielili wójtowi absolutorium. Po głosowaniu Adam Górecki podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.
(RED)
sesja czarny bor

REKLAMA

Kliknij tutaj