https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmieniają miasto

W ostatnich latach, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Boguszów-Gorce z funduszy Unii Europejskiej, udało się zrealizować wiele ważnych projektów. Nowa perspektywa programowa UE  2014 – 2020 otworzyła przed samorządami nowe możliwości, z których skorzystał burmistrz Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa.
 
Projekt „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce”, którego łączna wartość to 1 179 840,60 zł (z czego dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej wynosi 790 177,00 zł kosztów) ma przede wszystkim za zadanie ułatwić mieszkańcom realizację spraw urzędowych. Udostępnione zostaną również e-płatności, znacznie upraszczające dokonywanie opłat lokalnych. Klienci urzędu zyskają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji związanych z życiem miasta oraz możliwość uczestnictwa on-line w sprawach dotyczących jego rozwoju. Powstanie również system elektronicznego zgłaszania usterek umożliwiający zgłaszanie informacji o wydarzeniach i awariach, które mają miejsce na terenie gminy, system elektronicznego cmentarza umożliwiający m.in. dostęp do informacji o lokalizacji miejsc pochówków oraz system elektronicznego zwiedzania, który pozwoli na zapoznanie się z walorami gminy takimi jak ciekawe tereny dla turystyki oraz innymi atrakcjami. Projekt zakłada również utworzenie w urzędzie punktu potwierdzania bezpłatnego profilu zaufanego, który w kontaktach z administracją zastępuje podpis elektroniczny.
Na kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach dotacja wynosi ponad 1 338 000 zł, a z budżetu gminy zostanie przeznaczone niecałe 309 000 zł. W budynku docieplone będą ściany zewnętrzne i stropy, zmodernizowany będzie system grzewczy (wraz z wymianą źródła ciepła), system wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej. Ponad to oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej oraz kotłowni będą wymienione na energooszczędne. Budynek oraz towarzyszące mu obiekty sportowe po wygaszeniu gimnazjum będą dalej służyły celom publicznym.
Należy także wspomnieć o dwóch projektach unijnych realizowanych obecnie na terenie Gminy Boguszów Gorce. Było to dofinansowanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach (projekt pn. „Integracja – Praca – Sukces”) przeznaczone na działania aktywizujące oraz zasiłki celowe dla 15 mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, a także projekt, „Świetlice – centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”, zakładające m. in. organizację nowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie dodatkowych wychowawców oraz  wyposażenie świetlic w nowy sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.
(RED)
 
kujawa
 
 
 
 
 
 
 
Waldemar Kujawa

REKLAMA

Kliknij tutaj