https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zdobądź zawód

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu ogłasza nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunku kucharz oraz do I klasy Gimnazjum, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jest tryb art. 71 b ustawy o systemie oświaty, a więc na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na dany etap edukacyjny. Pozostałe dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki: świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej; zaświadczenie o wynikach egzaminu; zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu (dot. ZSZ); aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych (dot. ZSZ); aktualny odpis arkusza ocen; opinia pedagoga lub wychowawcy klasy; dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków); odpis skrócony aktu urodzenia; poświadczenie zameldowania; informacja o dochodach na jednego członka rodziny; zdjęcia legitymacyjne (2 szt. – aktualne).
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
herb_powiat_walbrzyski

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close