https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zdobądź zawód

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu ogłasza nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunku kucharz oraz do I klasy Gimnazjum, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jest tryb art. 71 b ustawy o systemie oświaty, a więc na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na dany etap edukacyjny. Pozostałe dokumenty wymagane do przyjęcia do placówki: świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej; zaświadczenie o wynikach egzaminu; zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do danego zawodu (dot. ZSZ); aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych (dot. ZSZ); aktualny odpis arkusza ocen; opinia pedagoga lub wychowawcy klasy; dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków); odpis skrócony aktu urodzenia; poświadczenie zameldowania; informacja o dochodach na jednego członka rodziny; zdjęcia legitymacyjne (2 szt. – aktualne).
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
herb_powiat_walbrzyski

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty