https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Już radzą

Dzień po II turze wyborów samorządowych we wszystkich gminach aglomeracji wałbrzyskiej komisarz wyborczy zwołał pierwsze sesje nowych rad gmin i powiatów. Jednak nie wszędzie w obradach uczestniczyli wszyscy nowi rajcy.
SONY DSC
Na przykład w Wałbrzychu w inauguracyjnej sesji uczestniczyło tylko 24 z 25 nowych radnych rady Miejskiej Wałbrzycha. Wszystko dlatego, że zdobywca mandatu radnego Zygmunt Nowaczyk pozostanie na stanowisku zastępcy prezydenta miasta, a jego miejsce w radzie zajmie – już na kolejnej sesji – Wiesław Bielawski. Na pierwszym posiedzeniu radni zadecydowali, że przewodniczącą rady pozostanie Maria Romańska z PO, a wiceprzewodniczącymi: Krystyna Olanin i Artur Torbus z PO oraz Mirosław Bartolik z PiS. Podczas I sesji ślubowanie złożyli nie tylko nowi radni, ale także prezydent Roman Szełemej.
1 grudnia odbyła się pierwsza w kadencji 2014-2018 Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, którą rozpoczął najstarszy w tej kadencji radny – Józef Piksa. Podczas uroczystej sesji radni, którzy weszli do nowej rady powiatu odebrali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej sędziego Marcina Drabika zaświadczenia o wyborze. Na tym samym posiedzeniu rady radni złożyli ślubowanie oraz wybrali ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego rady: Grzegorza Walczaka oraz dwóch wiceprzewodniczących rady, którymi zostali: Stanisław Janor i Krzysztof Krajewski.
Z kolei w sali posiedzeń ratusza w Świebodzicach odbyło się uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza na trzecią kadencję urzędowania, a także ślubowanie radnych, którzy swój mandat uzyskali w wyborach z 16 listopada. Zgodnie z przyjętym obyczajem, najstarszy wiekiem radny, a tym w świebodzickiej radzie jest Jan Klepiec, otworzył obrady Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014-2018. Pierwszym punktem obrad było ślubowanie. Treść przysięgi odczytał najmłodszy radny, Piotr Krzyśpiak, po czym kolejno nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Po przysiędze przyszła kolej na pierwsze w tej kadencji głosowanie, niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania rady, bo nad wyborem jej przewodniczącego. Jedynego kandydata na to stanowisko zgłosił radny Zdzisław Pantal, proponując dra Łukasza Kwadransa. Wobec braku innych kandydatur radni przystąpili do głosowania, które nadzorowała komisja skrutacyjna w składzie: Lesław Podhalicz – przewodniczący oraz Jerzy Kirklo i Dariusz Skalny – członkowie. W efekcie głosowania tajnego, kandydatura dra Łukasza Kwadransa została poparta 18 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i jednym nieważnym, co było równoznaczne z wyborem na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach. Inauguracyjną sesję zakończyło uroczyste złożenie ślubowania przez Bogdana Kożuchowicza i zaprzysiężenie go na Burmistrza Miasta Świebodzice.
Nowa Rada Miejska Boguszowa-Gorc złożona jest z 15 członków, 9 wybranych z listy KWW Waldemara Kujawy, 4 z listy KWW Sławomira Wójcika, natomiast KWW Marka Tarnackiego i KWW Kuźnice II mają w po jednym przedstawicielu. Przewodniczącą rady miejskiej została Sylwia Dąbrowska, I wiceprzewodniczącym wybrano Marię Świetlik, a II wiceprzewodniczącym została Edyta Kasprzyk. W Mieroszowie nową przewodniczącą rady miejskiej wybrano Marię Chmielnicką, a wiceprzewodniczącą Justynę Pichowicz; w Głuszycy przewodniczącym został Grzegorz Milczarek, a jego zastępcą Edyta Popek. W Szczawnie Zdroju pracami rady kierować będzie Marzena Sobczyk, a wiceprzewodniczącym został Józef Kaczanowski. W Jedlinie Zdroju radni na swoją przewodniczącą wybrali Marię Drapich, a wiceprzewodniczącym został radny od 1990 roku – Marek Resiak.
W Starych Bogaczowicach obrady poprowadził, do momentu wyboru przewodniczącego, radny senior Roman Trębacz. Po sprawozdaniu gminnej komisji wyborczej z przebiegu i o wynikach wyborów do Rady Gminy Stare Bogaczowice, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Na stanowisko przewodniczącego rady gminy zgłoszono kandydatury Alicji Stępnik i Anety Rajca. W tajnym głosowaniu na przewodniczącą rady wybrano radną Alicję Stępnik, która otrzymała 9 głosów. Następnie GKW ogłosiła wyniki wyborów na wójta gminy, którym został Mirosław Lech. Wójt po złożeniu ślubowania w krótkim wystąpieniu zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi dla dobra gminy.
W Radzie Gminy Czarny Bór dotychczasowe prezydium będzie kierowało pracą radnych przez kolejne 4 lata. Sylwestra Wawrzyniak będzie nadal przewodniczącą, a jej zastępcą pozostał Ryszard Nowakowski.
W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu radny senior Stanisław Kręciproch otworzył I sesję Radę , witając wszystkich zebranych. Ślubowanie, tak jak radni, złożył także Wójt Gminy Walim Adam Hausman. Przewodniczącym Rady Gminy Walim po raz trzeci została wybrana radna Zuzanna Bodurka, a wiceprzewodniczącym –  radny Paweł Mazur. Potem radni wybrali składy komisji. W skład komisji rewizyjnej, której zadaniem jest kontrola działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,  weszli radni: Jolanta Grzegorzek, Stanisław Kręciproch, Mieczysław Osiecki, Wiktor Rehlis i Robert Sikora. W komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, pracować będą: Jolanta Grzegorzek, Danuta Szczęśniak, Andrzej Pol, Wiktor Rehlis i Ryszard Mazur; skład Komisji Kultury, Sportu i Turystyki tworzą radni: Henryk Wach, Tomasz Sobczyk, Monika Bachusz-Ślazińska, Mieczysław Osiecki i Łukasz Kazek. Do komisji oświaty i porządku publicznego powołani zostali radni: Monika Bachusz-Ślazińska, Tomasz Sobczyk, Henryk Wach, Monika Pakuła i Łukasz Kazek, natomiast komisję zdrowia, pomocy społecznej, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska utworzyli: Monika Pakuła, Andrzej Pol, Paweł Mazur, Danuta Szczęśniak i Stanisław Kręciproch.
(RED)
 
Nowe rady na inauguracyjnych sesjach wybrały osoby, które będą kierowały ich pracami w nowej kadencji.

REKLAMA