https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Samorządowiec z pasją

Rozmowa z Andrzejem Lipińskim, wicestarostą powiatu wałbrzyskiego.
portrety-11 - Kopia
Czym jest dla Pana praca w samorządzie?
Andrzej Lipiński: – Działalność publiczna jest moją długoletnią pasją, praca z ludźmi i dla ludzi dostarcza mi wiele satysfakcji, jest ciągłym wyzwaniem i siłą. Z samorządem powiatowym związany jestem od jego początku, czyli od roku 1999. Pełniłem w nim wiele funkcji: byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym rady, członkiem zarządu , a obecnie wicestarostą.
 
Czy praca w tej kadencji różniła się od poprzedniej ?
– Lata 2010-2012 to powiat, który: funkcjonował z miastem Wałbrzych, miał w budżecie prawie 150 mln złotych, a w radzie powiatu zasiadało 29 radnych, w tym 20 z Wałbrzycha. Od 1 stycznia 2013 roku Wałbrzych stał się miastem na prawach powiatu. Przekazane zostały zadania i kompetencje, zmieniły się granice administracyjne. Oczywiście, budżet powiatu ziemskiego zmniejszył się o 100 mln zł. Obecnie w radzie powiatu zasiada 17 radnych, którzy są przedstawicielami ośmiu gmin wchodzących w skład obecnego powiatu. To wszystko znacząco mieniło funkcjonowanie powiatu bez Wałbrzycha i wytyczyło wiele nowych zadań.
 
Jaka jest przyszłość powiatu ziemskiego?
– Dobra. Tym bardziej, że w lipcu tego roku przyjęto jeden z najważniejszych dokumentów jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. Nad opracowaniem tego dokumentu pracowali radni i pracownicy starostwa. Dokument poddany został konsultacjom w gminach i będzie służył powiatowi w celu pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2014-2020. To również ważny dokument, który określa cele i zamierzenia w rozwoju Ziemi Wałbrzyskiej.
 
  Jakie remonty i inwestycje realizujecie na drogach powiatowych. Co zostało zrobione?
– W tych niespełna dwóch latach wyremontowaliśmy 8,87 km dróg powiatowych z kwotę 6 092 695 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to kwota 4 366 486 zł, a pozostałe środki to wkład własny powiatu w kwocie 1 726 209 zł. Za te pieniądze wyremontowaliśmy między innymi: w gminie Walim drogę powiatową nr 2882 D w Dziećmorowicach – 3,595 km, w gminie Stare Bogaczowice drogę powiatową nr 3464 D w Gostkowie – 0,600 km, w Boguszowie- Gorcach wykonany został remont wiaduktu łączącego ul. Kosteckiego w wałbrzyskim Sobięcinie z ul. Reymonta w Kuźnicach, a w Czarnym Borze przebudowany został most w ciągu drogi powiatowej nr 3366D – ul. Wałbrzyska. Ponadto rozpoczął się remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy – koszt zadania 251 tys. zł i są to środki własne z budżetu powiatu.
 
A co w Pana okręgu udało się zrobić?
– Mój okręg wyborczy to gminy Czarny Bór i Mieroszów. Wykonany został remont bardzo zniszczonej drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach, na odcinku – 2,775 km, i jest to kolejny odcinek tej drogi, której remont rozpoczęliśmy w roku 2012 (a wykonaliśmy wtedy 1 km nowej nawierzchni). W gminie Mieroszów przebudowane zostały 2 km drogi powiatowej 3470 D, prowadzącej z Mieroszowa do Różanej. Droga ta wiedzie między innymi do Krzeszowa i ZOO Farmy w Łącznej – osobliwych atrakcji turystycznych. Ponadto przebudowany został przepust w drodze powiatowej w Nowym Siodle, a wspólnie z gminą Mieroszów wykonany został chodnik w Sokołowsku. W ramach napraw cząstkowych, uzupełnione zostały nawierzchnie dróg powiatowych w Witkowie, Łącznej i na ul. Sportowej w Mieroszowie.
 
Wciąż prowadzone są także remonty dróg w gminie Walim. Kiedy się zakończą?
– Bardzo ważne zadanie, które realizujemy w gminie Walim, to przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki. Obecnie na ukończeniu jest I etap – odcinek o długości 0,750 km. Koszt remontu 1 336 098 zł, a z tego 1 047 466 zł to środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Napotkaliśmy tu na wiele trudności, zarówno z wykonawcą tych robót, jak i podziemnym uzbrojeniem tej drogi, w postaci gazociągu. Roboty są już jednak na ukończeniu. Ponadto jesteśmy po przetargu na II etap – odcinek 0,5 km, którego zakończenie przewidujemy na koniec listopada. Wartość robót to kwota 724 tys. zł, z czego 440 tys. zł pochodzi z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mam nadzieje, że pogoda umożliwi nam wykonanie tego zadania. Wyłoniliśmy również w przetargu wykonawcę robót na drodze powiatowej nr 2876 D Zagórzu Śląskim i Jugowicach na odcinku – 0,350 km. Koszt zadania 563 tys. zł. W gminie Walim mamy najwięcej, bo aż 59 km dróg powiatowych.
 
Wiele dzieje się także na drogach w Boguszowie-Gorcach.
– Wspólnie z gminną Boguszów-Gorce, w ramach tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, realizujemy przebudowę drogi powiatowej nr 3397 D, na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika. Koszt tego remontu to 1 995 711 zł. Droga ta prowadzi do atrakcji turystycznej, jaką jest niewątpliwie kompleks Góry Dzikowiec. Na ukończeniu jest także remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3366 w Boguszowie-Gorcach – wartość tego zadania to 282 tys. zł.
 
A co z remontami powiatowych placówek oświatowych?
– Powiat wałbrzyski otrzymał dofinansowanie, w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 386 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na termomodernizację budynku internatu w Zespole Palcówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. Przeprowadzono remont  pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 144 tys. zł.
 
A jak układa się współpraca na linii powiat – gminy, z czym w przeszłości różnie bywało?
– Przez te dwa lata udało mi się nawiązać dobrą współpracę z burmistrzami i wójtami, co pozwoliło nam wspólnie realizować zadania wynikające z potrzeb mieszkańców powiatu. Uważam, że należy być otwartym na sugestie gospodarzy samorządów gmin , ale równocześnie trzeba być kreatywnym i mieć własną wizję rozwoju powiatu. Samorząd to nie miejsce na politykę, ale na skuteczne zarządzanie finansami publicznymi. Dam przykład: zakończyło się priorytetowe zadanie w gminie Stare Bogaczowice związane z przebudową chodnika o długości 170 mb. W tym roku wykonano również I etap – 380 mb chodnika – przy współfinansowaniu Gminy Stare Bogaczowice. Trwa wspólna realizacja remontu chodnika 140 mb w gminie Głuszyca. Gmina Czarny Bór przystąpiła do budowy obwodnicy  Czarnego Boru  w ciągu drogi powiatowej ul Wałbrzyska, gdzie powiat przekazuje  środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na I etap.   Jest to kolejny dowód na dobrą współpracę samorządu gminnego i powiatowego. Ponadto rada powiatu wałbrzyskiego podjęła uchwały w sprawie zakupu nowych wiat przystankowych dla gminy Jedlina-Zdrój, gminy Głuszyca oraz gminy Mieroszów, gdzie – przy współudziale gminy – zamontowano nowe wiaty przystankowe przy ul. Sportowej i ul. Dworcowej. Podjęta została również uchwała w sprawie zakupu elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie- Zdroju. Na te zadania przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 82 tys. zł.
 
Ale nie samymi inwestycjami żyje powiat…
– Oczywiście! Bardzo ważny jest także rozwój społeczny. Dlatego we wrześniu 2014 r. powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. W jej skład weszło 16 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Wałbrzyskiego. Organizacje pozarządowe, w ramach Otwartych Konkursów Ofert na Zadania Publiczne Powiatu Wałbrzyskiego, w latach 2012-2014 dostały dotacje w wysokości ponad 230 tys. zł. Powiat organizuje również co roku konkursy agroturystyczne, podczas których wybierane są najlepsze gospodarstwa agroturystyczne z naszego regionu. Wspieramy również inicjatywy lokalne w gminach, m.in. Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim w Czarnym Borze, Hommag’e a Kieślowski w Sokołowsku, Mistrzostwa Polski w Petanque w Jedlinie-Zdroju i wiele innych ważnych i dużych imprez o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj