https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jedliński Jesienny Maraton na Raty 2014 „Biegiem na Biegówki”

Regulamin Jedlińskiego Jesiennego Maratonu na Raty 2014 „Biegiem na Biegówki”
1. Cel i założenia
Popularyzacja biegania i marszów Nordic Walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej. Propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Prezentacja terenów leśnych Jedliny-Zdrój. Umożliwienie początkującym biegaczom ukończenia maratonu – na początek w ratach. Poznanie się i integracja uczestników. Promocja Półmaratonu Górskiego Jedlina-Zdrój i Teamu Biegaj w Jedlinie. Promocja tras narciarstwa biegowego w Jedlinie-Zdrój.
 
PLAKAT BIEGoWKI
2. Organizator
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Team: Biegaj w Jedlinie
Kierownik: Jacek Zakrzewski, tel. 782-663-380, e-mail: brachu3@wp.pl
 
Koordynatorzy:
Grzegorz Kalinowski, Laura Szelęgowicz
3. Współorganizator
Klub Biegacza „TeMMPo Wałbrzych”
Decathlon Wałbrzych
4. Termin i miejsce zawodów
Poszczególne etapy JJMnR odbędą się w 4 niedziele w okresie wrzesień-listopad, według następującego harmonogramu:
Etap                      Termin
Etap I                    21.09.2014 r.
Etap II                   05.10.2014 r.
Etap III                 26.10.2014 r.
Etap Joker                          09.11.2014 r.
Start imprezy biegowej o godz. 10:00
Miejsce: Jedlina-Zdrój – przed Pałacem Jedlinka
Zachęcamy do udziału zawodników w kategorii NORDIC WALKING. Start wspólny z biegaczami lub odpowiednio wcześniej.
Po ostatnim biegu odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy, ognisko-grill i wręczenie nagród.
5. Dystans
Każdy etap, w tym Joker ~14km.
Warunkiem sklasyfikowania w JJMnR jest ukończenie 3 z 4 etapów. Etap Joker jest biegiem kończącym cykl JJMnR, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili jeden z biegów, na ukończenie pełnego dystansu JJMnR.
6. Trasa
Trasa będzie oznaczona i oznakowana w terenie strzałkami.
7. Uczestnictwo
Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów, które ukończyły w dniu zawodów 14 lat życia. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie w wieku od 14 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
8. Zgłoszenia
Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów na miejscu startu od godz. 09:00 do godz. 09:50.  Przy zapisach każda osoba zobowiązana jest podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubową lub miejscowość, którą chce reprezentować. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Na każdym etapie należy potwierdzić swoją obecność na zawodach.
9. Opłata startowa
Udział dla wszystkich jest bezpłatny.
10. Klasyfikacja końcowa i nagrody
Każdy, kto ukończy choć jeden z czterech etapów jest zwycięzcą, Organizator nie będzie mierzył czasu.
Każdy kto ukończy minimum 3 z 4 etapów otrzyma na ostatnim spotkaniu w dniu 09.XI.2014 pamiątkowy medal.
Każdy kto ukończy minimum 3 z 4 etapów otrzyma kupon konkursowy dający szansę zdobycia NAGRODY GŁÓWNEJ – nart biegowych.
Każdy kto ukończy wszystkie etapy otrzyma dodatkowy kupon zwiększający szansę zdobycia NAGRODY GŁÓWNEJ.
Przewidziano również nagrody dodatkowe dla każdego, kto ukończy minimum 3 z 4 etapów – w zależności od hojności sponsorów.
12. Uwagi końcowe
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Impreza biegowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia depozytu. Organizator zapewnia szatnię, natryski i toalety w trakcie trwania imprezy biegowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy biegowej.  Uczestnicy imprezy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. Koszty noclegów i dojazdów każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i jego zmiany.

REKLAMA

Kliknij tutaj