https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Milion za zły projekt

Sąd drugiej instancji nakazał gminie Świebodzice uregulować należności wobec firmy, która wykonywała projekt przebudowy miejskiego kąpieliska. Radni musieli dokonać zmian w budżecie, by orzeczenie sądu zostało wykonane.
absolutorium
 
 
 
Przypomnijmy: sprawa sięga roku 2009. Wówczas, dostrzegając potrzebę kompleksowej rewitalizacji basenu przy ul. Rekreacyjnej i modernizacji towarzyszącej mu infrastruktury, gmina Świebodzice ogłosiła konkurs na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania inwestycyjnego.
– Wyłoniony w postępowaniu projekt poddano ocenie trzech niezależnych biegłych. Jak można przeczytać w analizie sporządzonej przez specjalistów: „Projekt wykonawczy nie spełnia wymagań Inwestora i w świetle obowiązującego prawa nie nadaje się do wszczęcia procedury przetargowej w trybie zamówienia publicznego. Z uwagi na liczne uchybienia przedstawione szczegółowo w opracowaniu zdaniem zespołu opiniującego przedstawiony projekt wykonawczy nie nadaje się do realizacji. W związku z powyższym wnioskuje się do Inwestora o odrzucenie projektu wykonawczego poszczególnych etapów inwestycji”. W oparciu o wydaną opinię nie było podstaw do uiszczenia zapłaty za wykonanie wadliwego projektu. W efekcie tego, wykonawca projektu zdecydował się wystąpić na drogę sądową pozywając Gminę Świebodzice z żądaniem uregulowania zapłaty. Pomimo posiadania przez gminę Świebodzice, jak mogło się wydawać, jednoznacznej opinii biegłych, sąd pierwszej instancji nie uznał ekspertyzy i powołał dodatkowego biegłego. Ten, jak wynika z wykonanego przez niego protokołu, nie zapoznając się z treścią projektu, orzekł, że w 80% jest zgodny z oczekiwaniami gminy, wobec czego, po korektach, nadaje się on do wykonania. Wydając wyrok, sąd pierwszej instancji przychylił się do opinii biegłego i nakazał gminie uregulowanie należności. W efekcie apelacji, sąd drugiej instancji, po zapoznaniu się z dokumentacją, a więc również i wątpliwą opinią biegłego, dotychczasowe orzeczenie utrzymał. Gmina Świebodzice została zobowiązana więc do zapłaty kwoty w wysokości 968 500 zł. – mówi Tomasz Merchut, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Świebodzic została zwołana, by rajcy mogli przyjąć dwie uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy Świebodzice na rok 2014 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice. Dzięki tym uchwałom gmina będzie mogła zapłacić firmie, która wykonywała projekt przebudowy miejskiego kąpieliska.
– Niekorzystne orzeczenie sądu nakazujące zapłatę nie będzie mieć jednak żadnego wpływu na realizowane inwestycje, bieżące wydatki i funkcjonowanie gminy, bowiem wykazując się dalece idącą przezornością i zapobiegliwością, zostały one zabezpieczone jako tzw. wolne środki – podkreśla Tomasz Merchut.
(RED)

REKLAMA