Tygodnik DB2010

Czas bilansu

 

Dobiega końca, rozpoczęta latem 2013 r., kadencja Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, największej wałbrzyskiej dzielnicy. O efektach pracy minionego czterolecia mówi jej przewodniczący Jerzy Frajnagiel.

 

Jak najkrócej można określić waszą rolę w osiedlowej społeczności i ocenić kończącą się kadencję?

Frajnagiel

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Frajnagiel: – Naszym zadaniem jest być blisko żywotnych spraw mieszkańców, reagować na ich spostrzeżenia i uwagi, starać się skutecznie pomagać w rozwiązywaniu mniejszych i większych problemów podzamczan. Zapewniam, i nie jest to dyżurny wniosek okolicznościowy, że był to okres owocny, ze zdecydowaną przewagą pożytecznych dokonań. Nie mamy się czego wstydzić. Przeciwnie – sądzę, że dobrze przysłużyliśmy się podzamczanom, a z niedomagań postaramy się wyciągnąć wnioski. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, by rozwiać wszystkie wątpliwości, że radni osiedla działają całkowicie społecznie. Większość zadań była możliwa do realizacji dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podzamcze.

 

Prosimy o konkrety.

– Najbardziej spektakularnymi osiągnięciami naszej rady, były zwycięstwa naszych projektów w kolejnych edycjach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Najpierw największe poparcie uzyskał projekt monitoringu miejsc, w których występowały największe zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki pomocy policji i straży miejskiej, opracowana została mapa tych zagrożeń. Projekt zgłosiliśmy pod hasłem „Bezpieczne Podzamcze”. Później wygrał projekt budowy siłowni plenerowej pomiędzy kościołem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła a trasą pieszo-rowerową przy al. Podwale. W założeniu ćwiczenia na urządzeniach siłowni, funkcjonującej całodobowo i bezpłatnie, uzupełniałyby rekreację mieszkańców na wspomnianej trasie. Trzeba w tym miejscu koniecznie podkreślić, że inicjatorem działań na rzecz powstania siłowni, był nasz radny Stanisław Drabik, który wykazał się fachowością i wytrwałością w każdej sprawie związanej z tym projektem. Jeśli chodzi o monitoring, zamontowano już dwie kamery – przy ulicach Fortecznej oraz Jana Pawła II. Pozostało do zainstalowania jeszcze sześć kamer i dopilnujemy, by przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane. Dodam, iż zorganizowaliśmy z udziałem przedstawicieli władz miejskich oraz komendatów tutejszej policji i straży miejskiej, debatę na temat „Bezpieczne Podzamcze”, gdyż problem ten leży nam szczególnie na sercu. Z kolei siłownia powstanie tej wiosny, prace mają ruszyć w kwietniu. Zaistniałe opóźnienia nie były od nas zależne, ze swojej strony zrobiliśmy w tych sprawach wszystko, co do nas należało. Wiosną 2014 r. w ramach programu „Bezpieczny Wałbrzych”, opracowano i przedstawiono na Komisji Bezpieczeństwa i Etyki Rady Miejskiej Wałbrzycha projekt „Bezpieczna kobieta” autorstwa Marioli Minor.

 

Poza takimi przedsięwzięciami, realizowanymi okresowo, toczy się codzienność rady…

– Składają się na nią np. dyżury radnych RSW, a także radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha. Od początku 2015 r. zorganizowaliśmy dyżury pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferowali oni przychodzącym do naszej siedziby poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne, m.in. przy uzależnieniu od środków psychoaktywnych, w przypadku problemów rodzinnych i wychowawczych, bezrobocia i przemocy domowej. Staraliśmy się wspierać osoby życiowo niezaradne i zaburzone. Z podobną ofertą wystąpiła Chrześcijańska Misja Społeczna, której przedstawiciele dyżurują w siedzibie RSW pod hasłem „Przyjdź porozmawiać, pomożemy ci znaleźć rozwiązanie”. Ale prowadziliśmy też inne działania o charakterze cyklicznym.

 

Jakie to działania?

– Sporo uwagi w naszej pracy poświęciliśmy na zajęcie się najmłodszymi mieszkańcami Podzamcza, przede wszystkim przedstawiając im propozycje o charakterze sportowym i kulturalnym. Do nich należą, przeprowadzane wspólnie ze Stowarzyszeniem Rekreacyjno-Sportowym Dęby Wałbrzych, cykliczne turnieje warcabowe. Do tradycji weszły konkursy plastyczne „Barwy jesieni”, organizowane początkowo w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, a ostatnio w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 26. Należy tu zaakcentować zaangażowanie radnego RWS Kazimierza Luzińskiego. Nasze inicjatywy wspierał niejednokrotnie ks. prałat Andrzej Raszpla, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Poza tym w kościele parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, organizujemy Mikołajki, których gospodarzem jest proboszcz, ks. prałat Ryszard Szkoła. Zwykle jednorazowo obdarowujemy z tej okazji ok. 200 dzieci. Mikołajki zorganizowaliśmy też wspólnie z Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Pozyskiwaliśmy granty na pomoce szkolne dla podzamczańskich maluchów, z okazji corocznych Dni Podzamcza przygotowujemy dla najmłodszych konkursy wiedzy ekologicznej. Z innych inicjatyw warto wspomnieć o organizowaniu świątecznych, wielkanocnych i wigilijnych posiłków dla członków Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Osób Specjalnej Troski „Reedukacja”. W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, RWS Podzamcze jest też gospodarzem spotkań z udziałem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja oraz m.in. miejskich radnych, przedstawicieli policji, straży miejskiej, kierownictwa przychodni zdrowia oraz przedstawicieli instytucji wspierających nasze inicjatywy i sponsorujących przedsięwzięcia rady. Jednym z jej członków, który jest jej swoistym kronikarzem, rejestrującym ważne dla nas wydarzenia m.in. w internecie i gazetce osiedlowej, jest Radosław Białkowski. Do ważnych inicjatyw zaliczamy również oddawanie krwi dla potrzebujących dzieci. Efektem akcji było 9 litrów krwi. Liczą się też zadania o charakterze ekologicznym.

 

Jak one wyglądają w praktyce?

– Zainicjowaliśmy akcję rozwieszania na osiedlu budek lęgowych dla ptaków oraz sadzenia drzew i krzewów, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza ostatnio, gdy w sposób nieprzemyślany, kierując się doraźnym interesem i korzyściami finansowymi, wycina się ogromne połacie lasów i wiele pojedynczych drzew. Na wniosek rady przeprowadzone będzie nasadzenie kilkuset drzew i krzewów w celu upiększenia skwerów przy al. Podwale i zasłonięcia graffiti szpecących ściany garaży. Akcja ta odbędzie się 22 kwietnia podczas Światowego Dnia Ziemi. Będzie mógł w niej uczestniczyć każdy obywatel, nie tylko mieszkaniec Podzamcza. Zorganizowaliśmy też wycieczki ekologiczne dla osób ze stowarzyszenia „Reedukacja”, zakończone pieczeniem kiełbasek przy ognisku. No i wreszcie spełniły swoje zadanie zespoły powołane specjalnie do realizacji określonych zadań. Zespół ds. Bezpieczeństwa Pożarowego, gdzie działa Lech Palewski – człowiek, który od wielu lat zajmuje się tą dziedziną, m.in. kierując wałbrzyską strażą pożarną, podjął działania mające na celu m.in. udrożnienie ewakuacyjnych dróg pożarowych i modernizację hydrantów zewnętrznych, a Zespół „Zielone Podzamcze” inicjował przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości środowiska. Dotyczy to np. renaturalizacji potoku Szczawik w granicach miasta, by doprowadzić do czystości koryta oraz wody i w efekcie zarybienia go pstrągami w I połowie 2018 r. Motorem wspomnianych przedsięwzięć jest członek rady Henryk Czempkowski, człowiek o ogromnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz energiczny inicjator poczynań w zakresie ochrony środowiska. Dlatego budzi nasz sprzeciw przypisywanie sobie inicjowania działań, o których mowa, przez inne osoby i pomijanie naszych inicjatyw w tym względzie przez niektóre wałbrzyskie media. Działający do 2015 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego, po dokonaniu gruntownego przeglądu, stwierdził zadowalający stan sanitarny osiedla. Od 2014 r. dla uczczenia święta narodowego, delegacja RWS Podzamcze składa 11 listopada wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Tego samego dnia odbywa się na naszym osiedlu Cross Niepodległości, a dla jego uczestników rada funduje medale. Myślę, że bilans mijającej kadencji rady jest dodatni i przyniósł mieszkańcom Podzamcza sporo wymiernych korzyści. Liczymy, że docenią to przy zbliżających się wyborach. A już na zakończenie – serdecznie dziękuję za wkład pracy, inicjatyw i pomysłów we wspomniane osiągnięcia, oprócz wymienionych wcześniej przeze mnie, również pozostałym członkom rady oraz za życzliwość tym spoza niej, którzy aktywnie wspierali nasze zamierzenia i działania.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Basiński

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej