Tygodnik DB2010

Echa naszych publikacji: Kosztowny rozwód

W artykule „Kosztowny rozwód”, który opublikowaliśmy w nr 9 (281) Tygodnika DB 2010 informowaliśmy, że Gmina Mieroszów musi oddać Wałbrzyskim Wodociągom około 1,3 mln. zł z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2014 r. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że mieroszowskie wodociągi nie mają pozwolenia wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej w Golińsku. Dziś prezentujemy stanowisko burmistrza Mieroszowa w tych bardzo ważnych dla mieszkańców gminy sprawach.

 

Przypomnijmy: z dokumentów wynika, że studnia głębinowa nr V w Golińsku została wykonana na zlecenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku i służyła do zaopatrywania w wodę mieszkańców Mieroszowa. Po wystąpieniu Gminy Mieroszów z WZWiK, zostały jej przekazane ujęcia wody w Mieroszowie i Golińsku oraz oczyszczalnie ścieków w Golińsku i Sokołowsku. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody zostało wydane przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu do 31 grudnia 2010 roku, ale – zgodnie z obowiązującym prawem wodnym – ważność ustalonej strefy ochrony bezpośredniej tego ujęcia wody, była ważna do 31 grudnia 2012 roku. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że teraz pobór wody ze studni głębinowej nr V w Golińsku odbywa się bez pozwolenia wodno – prawnego. Do uzyskania takiego pozwolenia niezbędna jest zgoda właściciela działki, na której znajduje się ujęcie wody. Tymczasem działka ze studnią w Golińsku została sprzedana osobie fizycznej, która przebywa za granicą, a przedstawiciele gminy nie mogą się z nią skontaktować. Poprosiliśmy burmistrza Mieroszowa o informacje o działaniach podjętych przez Gminę Mieroszów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Mieroszowie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodno – prawnego dla ujęcia wody w Golińsku i uzyskania nowego, a także o informację w jaki sposób Gmina Mieroszów ma zamiar rozwiązać problem spłaty około 1,3 mln zł z tytułu nienależnie pobranego podatku od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

– W nawiązaniu do zadanego mi pytania odnośnie ujęcia wody w Golińsku pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Pierwszoplanowym zadaniem jest bowiem wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy zarówno pod względem formalno-prawnym jak i merytorycznym przez ZGKiM „Mieroszów” spółka z o.o. W zaistniałej sytuacji, pełną informację o podjętych krokach przez Gminę oraz ZGKiM w sprawie wygaśnięcia oraz uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego dla ujęcia wody w Golińsku, będę mógł przekazać po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi od Prezesa spółki.

Odnosząc się do sprawy dotyczącej WZWiK w Wałbrzychu mogę jedynie stwierdzić, że jest ona niezwykle skomplikowana. Niestety, przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zobowiazują mnie do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy skarbowej. Burmistrz jako organ podatkowy nie jest uprawniony do udostępniania danych stanowiących tajemnicę skarbową podmiotom i osobom, które nie zostały wymienione w przepisach ww. ustawy.

Co do meritum sprawy, mogę jedynie stwierdzić, iż z uwagi na ważny interes społeczny i publiczny podejmę wszelkie niezbędne działania przewidziane przepisami prawa celem skutecznego rozwiązania tej niezwykle trudnej dla gminy sytuacji – wyjaśnia zastępca burmistrza Wiesław Zalas w piśmie nadesłanym do naszej redakcji.

(RED)

herb mieroszowa

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej