Tygodnik DB2010

Zarząd powiatu kontratakuje

Echa naszych publikacji:

W nr 5 (277) Tygodnika DB 2010 z 4 lutego 2016 r., w artykule „Wygaszą mandat radnemu?”, informowaliśmy o możliwości wygaszenia mandatu byłemu przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego Markowi Tarnackiemu, któremu zarząd powiatu zarzuca bezumowne zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej. – Twierdzenia o wykorzystywaniu mienia powiatu wałbrzyskiego jest niedopuszczalne, gdyż nie zakończyło się jeszcze postępowanie administracyjne w tej kwestii, jak również procedura prawna dotycząca ustalenia tej kwestii oraz tryb odwoławczy przysługujący w sytuacji stwierdzenia niepomyślnego orzeczenia – tłumaczył na naszych łamach radny Marek Tarnacki. Tymczasem władze powiatu wałbrzyskiego przysłały do redakcji Tygodnika DB 2010 odpowiedź na zarzuty stawiane na naszych łamach przez radnego Tarnackiego.

 zarzad powiatu walbrzyskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kierując się zasadami transparentności, które obowiązują w sposób szczególny jednostki samorządu terytorialnego, a którą również jest Powiat Wałbrzyski, koniecznym wydaje się przedstawienie rzeczywistych faktów i ustosunkowanie się do stanowiska Radnego Marka Tarnackiego dotyczącego procedury wywłaszczenia gruntów pod budowę obwodnicy Czarnego Boru i jego strat jako rolnika.

W oparciu o przedstawiony poniżej stan faktyczny proszę o wyciągnięcie własnych wniosków.

Pan Radny Marek Tarnacki w 2014 r. posiadając wiedzę o rozpoczęciu procedury budowy obwodnicy Czarnego Boru w ramach specustawy drogowej, dokonuje zakupu działki w obrębie nr 2 w Gminie Czarny Bór o nr 54/4. Na podstawie aktu notarialnego nabywa on w dniu 11 kwietnia 2014 r. przedmiotową działkę o powierzchni 3,26 ha za cenę 77 000 zł w tym ma miejsce zakup lasu 0,63 ha, która to transakcja wyceniona przez strony zostaje na kwotę 10 000 zł.

Sprzedającym jest Zbigniew O.

W okresie 5 dni od daty nabycia tej działki tj. 16 kwietnia 2014 r. następuje jej wywłaszczenie, jednak już na rzecz nowego właściciela – Pana Marka Tarnackiego (Pan Zbigniew O. pozostaje wykazany w decyzji specustawy) w związku z przeznaczeniem części tej działki pod inwestycję drogową. Z przedmiotowej działki nr 54/4 na mocy stosownej decyzji o wywłaszczeniu podlega 0,40 ha w tym jest 0,06 ha lasu.

Na mocy pierwszej decyzji opartej na wycenie rzeczoznawcy majątkowego, wycena odszkodowawcza zostaje ustalona na kwotę 55 222 złotych, a po odwołaniu i interwencji Wójta Gminy Czarny Bór, rzeczoznawca dokonuje przeszacowania pierwotnej wyceny i ustala kwotę odszkodowania w wysokości 24 742 złote. Dodatkowo następuje też wycena drzewostanu usuniętego w ramach prowadzonej inwestycji drogowej, który to rzeczoznawca wycenia na kwotę 1122 złote (obszar leśny 0,06 ha).

W tym miejscu należy wskazać, że według naszych obliczeń i analizy dokumentów wynika, iż Pan Radny Marek Tarnacki zakupił grunty 11.04.2014 r. po 236 zł za 0,01 ha a po drugiej wycenie otrzymuje 618 zł za 0,01 co stanowi wzrost wartości o około 160% (za pięć dni posiadania ponieważ decyzja o wywłaszczeniu wydana zostaje 16.04.2014 r.).

Bez uchylenia decyzji przez Wojewodę otrzymałby 1380 zł za 0,01 ha przy zapłacie 236 zł za 0,01 ha co stanowiłoby wzrost wartości gruntów o około 485%.

Dodatkowo do wyceny wywłaszczonego gruntu Pan Marek Tarnacki domaga się wypłaty odszkodowania w kwocie 30 000 zł za drewno (pisze że jeden klon ma wartość rynkową 1000 zł) stwierdzając że taka jest jego rzeczywista wartość rynkowa (0,06 ha).

Pan Marek Tarnacki w dokumentach oraz wypowiedziach publicznych domaga się wypłaty odszkodowania z żądaniem wzrostu wartości lasu o 2900% za pięć dni posiadania, gdzie faktycznie za cały nabyty las strony aktu notarialnego w dniu 11.04.2014 r. ustaliły jego wartość rynkową na kwotę 10 000 złotych za 0,63 ha.

Tym samym – ze względu na to, że to Starosta Wałbrzyski wydaje decyzję w zakresie wywłaszczenia, koniecznym staje się zbadanie sprawy pod względem rzetelności przeprowadzonej przez Pana Marka Tarnackiego transakcji nabycia przedmiotowych gruntów oraz ustalonych i potwierdzonych tam cen rynkowych, jak również celem uniknięcia nieuzasadnionej korzyści majątkowej.

Starosta Wałbrzyski skierował przedmiotową sprawę do wyjaśnienia przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz wezwał rzeczoznawcę do wyjaśnienia tak dużych różnic w sporządzonych operatach szacunkowych – czytamy w piśmie podpisanym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej