Tygodnik DB2010

Aktywizacja młodych

Jesteś zainteresowany organizacją staży? Weź udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I).”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje nabór wniosków na staż, adresowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Źródłem finansowania staży są środki pochodzące z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Staż umożliwi pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów podczas odbywania stażu. Organizator stażu przygotowuje miejsce pracy i program stażu, zapewnia opiekuna. Zapewnia bezrobotnemu wstępne badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych. Zobowiązuje się do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym minimalne wynagrodzenie za pracę. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata, nadzoruje prawidłową realizacje stażu oraz wypłaca stypendium bezrobotnemu odbywającemu staż. Co trzeba zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

– Należy złożyć wniosek o organizację stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Wnioski o zorganizowanie stażu można pobrać   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pokój 116, jak również ze strony internetowej www.urzadpracy.pl (zakładki pliki do pobrania). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy  pod nr tel.074/840 73 38 lub 074/840 07 312 – wyjaśnia Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

(RED)

 szelemej radochonska

– Zachęcam pracodawców do organizowania staży dla młodych osób – mówi Marzena Radochońska, dyrektor PUP w Wałbrzychu.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej