https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwiat Lnu da wsparcie

Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji przez społeczność strategii rozwoju lokalnego kierowanego. Praca z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu nad lokalną strategią rozwoju trwała ponad rok.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin położonych w granicach administracyjnych dwóch powiatów: kamiennogórskiego i wałbrzyskiego. Są to 4 gminy wiejskie: Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; 2 gminy miejsko-wiejskie: Lubawka i Mieroszów oraz 3 miejskie: Szczawno – Zdrój, Boguszów – Gorce i Kamienna Góra.

– Warsztaty, wywiady grupowe, sondaż diagnostyczny, spotkania konsultacyjne, forum, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami dały nam możliwość wyznaczenia celów i kierunków rozwoju, które stanowią podstawę Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027(29). W okresie programowania 2023-2027(29), w ramach działań LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD Kwiat Lnu będzie kontynuowało działania związane z rozwojem turystyki w sposób bardziej szczegółowy i innowacyjny. Lokalny rozwój turystyki poszerzono o zieloną gospodarkę, z naciskiem na kreowanie rozwoju zielonej gospodarki i kreowanie rozwoju ekoturystycznego, uwzględniające innowacyjne rozwiązania z dbałością o ochronę środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Przedmiotem coraz większego zainteresowania jest rozwój lokalnego sektora żywności. W okresie programowania 2023-2027(29) LGD Kwiat Lnu będzie wspierała rozwój współpracy rolników poprzez wspieranie krótkich łańcuchów żywnościowych. Jeden z wyznaczonych celów – naturalną troskę o przestrzeń publiczną, turystyczną oraz ochronę dziedzictwa – skoncentrowano na dwóch, równie ważnych przedsięwzięciach: urządzaniu przestrzeni w zgodzie z krajobrazem i środowiskiem naturalnym oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przedsięwzięcia te zapewnią urządzanie przestrzeni publicznej w zgodzie z krajobrazem i środowiskiem naturalnym, z zachowaniem regionalnej bioróżnorodności. Ostatni, równie ważny obszar działania – udana współpraca dla doskonalenia jakości życia, związany m.in. z pobudzeniem i wsparciem aktywności społecznej oraz działaniami związanymi z niekorzystnymi zmianami społecznymi: starzejącym się społeczeństwem, odpływem młodych ludzi i małą aktywnością osób w niekorzystnej sytuacji – wyliczają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

Więcej informacji na temat realizacji lokalnej strategii rozwoju można uzyskać telefonicznie pod numerem: 75 741 18 04, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kwiatlnu.eu i promocja@kwiatlnu.eu oraz na stronie www.kwiatlnu.eu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty