https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

WÓJT  GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.         Nieruchomość  niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach  działki nr  944 o powierzchni  0,3570 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00080121/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                            115 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                          11 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną na obszarze około 60% powierzchni, pozostały obszar to teren przeznaczony pod produkcję rolniczą.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

  • spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

  • nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

2.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach  działki nr  141/7 o powierzchni  0,14 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078930/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                            105 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           10 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną.

3.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach  działki nr  141/8 o powierzchni  0,24 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00088620/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                            110 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           11 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną.

4.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Nowych Bogaczowicach w granicach  działki nr  142/1 o powierzchni  0,34 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078925/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                            135 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           13 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

  • spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

  • nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 11.10.2023 r., 20.12.2023 r. oraz 28.02.2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2024 r. o godz. 11.00 w sali nr 12  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 10.05.2024 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 29  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach i Nowych Bogaczowicach, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 11.04.2024 r. do 15.05.2024 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty