https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Co proponuje KWW Powiat dla gmin?

Rozmawiając z mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego dało się zauważyć, że program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat dla Gmin wzbudza duże zainteresowanie ze względu na swoją praktyczność i realistyczne podejście do rozwiązywania lokalnych problemów. Dziś przybliżę kilka kluczowych aspektów naszego planu na niedaleką przyszłość, które wyróżniają go na tle innych propozycji.

Nasz program został stworzony z myślą o konkretnych potrzebach naszego społeczeństwa i skupia się na działaniach mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców wszystkich gmin powiatu wałbrzyskiego. Prześledzenie tych kluczowych punktów pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób KWW Powiat dla Gmin zamierza działać na rzecz naszej społeczności oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z realizacji proponowanych działań. Wszystkie punkty naszego programu mają istotne znaczenie, jednak dzisiaj skupię się na trzech, które są dla mnie szczególnie ważne.

Budowa i rozwój zintegrowanego systemu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy. W tym celu konieczna jest współpraca z przewoźnikami świadczącymi usługi transportu zbiorowego oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego wymaga ścisłej współpracy między władzami lokalnymi, przewoźnikami świadczącymi usługi transportu zbiorowego, a także placówkami edukacyjnymi. Jako przedsiębiorca działający w tej sferze, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dziś daleko jest nam do ideału. Dlaczego? Ponieważ współpraca ta musi opierać się na wzajemnym zrozumieniu i partnerskiej relacji. Niestety, tego nam dziś brakuje, a tylko w ten sposób możemy skutecznie działać na rzecz mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży uczącej się w naszym regionie.

KWW Powiat Dla Gmin ma pomysły jak ten problem rozwiązać i wdrożyć w życie. Pierwszym krokiem w budowie tego systemu jest przeprowadzenie analizy potrzeb transportowych młodzieży i osób pracujących dojeżdżających do szkół oraz do zakładów pracy. Ważne jest, aby zidentyfikować główne trasy dojazdowe oraz określić preferencje i oczekiwania dotyczące transportu publicznego. Dopiero na podstawie tych danych możliwe będzie zaprojektowanie optymalnego planu komunikacyjnego, uwzględniającego różnorodność potrzeb oraz efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej. Jednym z głównych celów jest stworzenie systemu transportowego, który będzie skutecznie integrował różne środki transportu, umożliwiając płynne i wygodne podróże młodzieży do szkół. Konieczne jest tu uwzględnienie specyficznych potrzeb tej grupy społecznej, takich jak dostosowanie godzin kursowania do np. planu lekcji. Niemniej ważnym elementem tego systemu będzie promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak np. kolej. Dzięki temu, osoby korzystające z dojazdów będą miały większy wybór i elastyczność w podróżowaniu. Warunkiem jest jednak ścisłe skorelowanie tych sieci, by optymalnie dopasować godziny odjazdów i przyjazdów poszczególnych autobusów i pociągów. Istotnym aspektem sukcesu tego projektu jest regularna ocena i monitorowanie jego funkcjonalności, wraz z przeprowadzeniem konsultacji z użytkownikami w celu identyfikacji ewentualnych problemów i możliwości doskonalenia systemu. Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, to inwestycja w przyszłość naszego powiatu, która nie tylko poprawi jakość życia młodych mieszkańców, ale także przyczyni się do poprawy warunków życia osób dojeżdżających do pracy. Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi, przewoźnikami, a także społecznością zarówno tą pobierająca edukację jak i tą pracującą, jest kluczowa dla osiągnięcia tego celu.

Szkolnictwo branżowe – tworzenie nowych klas odzwierciedlających potrzeby pracodawców w większych miejscowościach naszego powiatu.

W dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym połączenie edukacji z wymaganiami rynku pracy jest podstawowym wyzwaniem. Szkolnictwo branżowe odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, dostarczając im praktycznych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w konkretnej branży. W odpowiedzi na te potrzeby KWW Powiat Dla Gmin proponuje utworzenie klas lub nowych placówek edukacyjnych, które będą odzwierciedlały aktualne i przyszłe potrzeby pracodawców. Tak samo jak w przypadku transportu, niezbędne jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na konkretne zawody i umiejętności wśród lokalnych firm. Konsultacje z przedstawicielami sektora prywatnego oraz instytucjami związanymi z rozwojem gospodarczym są niezbędne dla zidentyfikowania obszarów, w których brakuje wykwalifikowanej kadry. Do przeprowadzenia tego typu operacji nie potrzeba nam drogich strategii. Kluczowym elementem sukcesu tego projektu jest ścisła współpraca między powiatem, gminami oraz lokalnymi firmami i instytucjami. Wystarczy usiąść przy jednym stole i omówić te kwestie, a następnie – na podstawie zebranych danych – można zadecydować o utworzeniu nowych klas w istniejącej placówce lub podjąć decyzję o budowie lub adaptacji budynku w gminach, które będą chciały w tej materii współpracować z powiatem. Możliwość stażów, praktyk zawodowych, czy wspólnych projektów edukacyjnych pozwoli uczniom na zdobycie praktycznych doświadczenia oraz dostosowanie się do wymagań konkretnego sektora. Inwestycja w szkolnictwo branżowe to nie tylko krok w kierunku zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy, ale także, a może przede wszystkim rozwój lokalnej gospodarki.

Wybudowanie ośrodka opieki nad zwierzętami, opartego i przystosowanego do nowoczesnego systemu prowadzenia takiej działalności.

Ośrodek opieki nad zwierzętami jest niezmiernie ważną inwestycją dla naszego społeczeństwa z wielu powodów. Po pierwsze, stanowi on istotny krok w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt w naszym regionie. Dzięki ośrodkowi bezdomne zwierzęta będą miały szansę na znalezienie bezpiecznego schronienia, opieki weterynaryjnej, a w przyszłości nowego domu. Po drugie, taki ośrodek wspiera walkę z problemem bezdomności zwierząt. To obecnie bardzo palący problem wielu gmin naszego powiatu. KWW Powiat dla Gmin chce przyczynić się do ograniczenia cierpienia zwierząt, które często są narażone na różne zagrożenia. Po trzecie, ośrodek opieki nad zwierzętami odgrywa ogromną rolę w edukowaniu społeczeństwa na temat odpowiedzialnego posiadania zwierząt domowych oraz potrzeb tych zwierząt. Przez organizację warsztatów, szkoleń i kampanii społecznych zamierzamy promować właściwe podejście do opieki nad zwierzętami, zapobiegając w ten sposób przypadkom zaniedbania, bądź złego traktowania zwierząt. Chcemy, aby taki ośrodek stanowił wyraz troski naszego społeczeństwa o zwierzęta, które są przecież istotnym elementem naszego środowiska i codziennego życia. Ta inwestycja przyniesie długotrwałe korzyści dla nas wszystkich, w postaci integracji społecznej, angażując wolontariuszy, organizując działania edukacyjne, promując aktywność społeczną na rzecz zwierząt. W ten sposób buduje się społeczności oparte na wartościach empatii, współczucia i solidarności.

Beata Żołnieruk

Publikacja sfinansowana przez KWW Powiat dla Gmin

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty