https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chwaliszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwał nr XLII/404/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na obowiązującym FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 kwietnia 2024 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Bogaczowice pod adresem: https://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/3897 oraz udostępniony w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (adres:
ul. Główna 132 Stare Bogaczowice).
W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Stare Bogaczowice dostępna jest na stronie internetowej bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty